Kết quả triển khai thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đảng bộ huyện Bù Đốp giai đoạn 2010 - 2023

Thứ ba - 04/07/2023 05:08 456 0
Căn cứ các Quy định thi hành Điều lệ Đảng như: Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 25/7/2016, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021, Quy định số 37-QD/TW ngày 25/10/2021,’ Quy định so 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đảng bộ Huyện Bù Đốp kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đã giúp 100% tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững được những nội dung cơ bản về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và các hướng dẫn chuyên môn của các Ban xây dựng Đảng của Trung ương và của Tỉnh ủy. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy thường xuyên nắm tình hình thực tế, những vướng mắc khó khăn trong việc vận dụng các nội dung của Điều lệ Đảng, kịp thời hướng dẫn bằng văn bản hoặc hướng dẫn trực tiếp các chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện vận dụng phù hợp với tình hình và đảm bảo đúng quy định; riêng đối với những nội dung khó giải đáp, hoặc vượt thẩm quyền cấp Huyện, kịp thời kiến nghị, đề xuất Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy giải đáp để thực hiện.
Việc quán triệt và thực hiện quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, trọng tâm là Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ đạo thực hiện nghiêm, đảm bảo nguyên tắc của Đảng. Huyện ủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề đối với những lĩnh vực cần tập trung sự lãnh đạo của Đảng. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị được chú trọng, công tác tổ chức cán bộ có bước đổi mới; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đương chức và cán bộ nguồn quy hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, có trọng tâm. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động đối với các cơ quan Đảng từ Huyện đến cơ sở. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp được kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền.
Công tác đảng viên, phát triển đảng viên được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, các quy định về đảng viên, công tác quản lý đảng viên cơ bản phù hợp và đáp ứng tình hình thực tế; phương châm xây dựng tổ chức đảng ngày một vững mạnh và tạo được đội ngũ đảng viên có chất lượng đồng đều từ thôn ấp, đến trường học, cơ quan được thực hiện thường xuyên trong toàn Đảng bộ huyện. Từ năm 2010 đến nay, toàn Huyện đã kết nạp được 1.198 đảng viên; tại thời điểm 31/12/2022 Đảng bộ huyện có 2.004 đảng viên với cơ cấu đảng viên chuyển biến theo hướng tích cực, tỉ lệ đảng viên trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo ngày càng tăng (đảng viên trẻ là 355 chiếm tỷ lệ 17,71%; nữ là 753 đồng chí, chiếm tỷ lệ 37,57%; đảng viên người dân tộc thiểu số là 178 đồng chí, tỷ lệ chiếm 8,88%, đảng viên theo tôn giáo là 21 đồng chí, chiếm tỷ lệ 1,04%). Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm chiếm tỉ lệ trên 90%; hằng năm có trên 1.100 đảng viên được giới thiệu tham gia sinh hoạt nơi cư trú được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW.
gd 1
Lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng ưu tú khối giáo dục
Đảm bảo giữ vững nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng. Việc xây dựng quy chế làm việc của các cấp uỷ, tổ chức đảng được chú ý đổi mới cả về hình thức và nội dung; tính cụ thể hoá trong các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng được xác định rõ. Thực hiện nguyên tắc tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt đảng, nhất là đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khó XII về xây dựng Đảng được thực hiện nhất quán, trên tinh thần “tự soi, tự sửa, thẳng thắn, chân thành”, qua đó đã phát huy được ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của tập thể và của cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.
Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ, tổ chức cơ sở Đảng được được kiện toàn, sắp xếp theo hướng hợp lý về tổ chức, phù hợp với Điều lệ Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với hệ thống chính trị của Huyện.
Tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng (tăng 09 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2011), trong đó tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn là 07; tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, y tế, giáo dục, Quân đội và Công an và các Doanh nghiệp tư nhân là 43. Tổng số có 123 chi bộ trực thuộc 12 Đảng bộ. Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng với các nội dung được Điều lệ Đảng quy định đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Huyện uỷ luôn quan tâm tới việc ban hành các quy định để cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng như Hướng dẫn số 02-HD/HU ngày 06/3/2019 hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, định hướng sinh hoạt chuyên đề của từng loại hình chi bộ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thuận lợi cho công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm cũng có sự đổi mới, cải tiến, đã bước đầu khắc phục được tính hình thức, bảo đảm thực chất. Đối với sinh hoạt chuyên đề được tổ chức phù hợp tình hình thực tế của Đảng bộ huyện và từng nội dung sinh hoạt chuyên đề; Nhất là các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh hoặc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, việc xây dựng thôn mới, đô thi văn minh; biện pháp giúp đỡ đảng viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; việc đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, quản lý và phân công công tác cho đảng viên. Qua sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã thảo luận cụ thể hơn, đánh giá sâu hơn thực trạng các vấn đề cần tập trung lãnh đạo để đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế.

Tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện theo các quy định của Điều lệ Đảng tại Chương VI Điều lệ Đảng cơ bản thuận lợi, phù hợp với tính đặc thù của công tác xây dựng Đảng ở Huyện biên giới như Bù đốp; vị trí hạt nhân chính trị và vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong các lực lượng Công an, Quân sự huyện được thể hiện rõ nét, bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, lĩnh vực công tác được phân công, trong những năm qua, Đảng bộ Công an và Đảng bộ Quân sự huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động tham mưu Huyện uỷ chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp được quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, có trọng tâm, trọng điểm với phương pháp thực hiện có nhiều đổi mới. Việc thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thực hiện dân chủ, khách quan, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 68 tổ chức cơ sở Đảng và 18 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. (Trong đó, kiểm tra 47 tổ chức đảng và 09 đảng viên; giám sát chuyên đề 21 tổ chức Đảng và 09 đảng viên). Từ năm 2021 đến nay, cấp ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 19 tổ chức cơ sở Đảng, giám sát chuyên đề đối với 18 tổ chức Đảng và 3 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; qua đó, đã kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng khi mới manh nha, chấn chỉnh những thiếu sót giúp các tổ chức đảng, đảng viên nhận thấy được ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa.
gd2
Đoàn giám sát của Huyện ủy làm việc tại Thị trấn Thanh Bình về công tác thi hành
Điều lệ Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Công tác khen thưởng, kỷ luật trong Đảng đảm bảo theo đúng Điều 34 - Điều lệ Đảng Công snar Việt Nam; Đảng bộ huyện không có tình trạng khen sai đối tượng, thẩm quyền. Từ năm 2010 đến năm 2021, Huyện ủy đã khen thưởng 67 lượt tổ chức đảng, 107 đảng viên; đề nghị Tỉnh ủy tặng bằng khen đối với 49 tổ chức đảng, 47 đảng viên. Công tác xét tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đối với đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục. Kết quả, có 286 đảng viên được tặng huy hiệu từ 30 năm đến 75 năm tuổi đảng. Về tình hình thi hành kỷ luật và việc chấp hành kỷ luật: Việc thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục, quy trình của Đảng quy định, từ năm 2015 đến 2021 các chi, đảng bộ và ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xử lý kỷ luật 52 đảng viên vi phạm. Với các hình thức: Khiển trách 43, Cảnh cáo 06, khai trừ 02, cách chức 01. Không có tình trạng khiếu nại kỷ luật đảng.
Các cấp ủy, các chi bộ trong các cơ quan Nhà nước, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đã cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy trong các kế hoạch, chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, để đảm bảo tính kế thừa các Cấp ủy Đảng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên cống hiến và trưởng thành; cán bộ, lao động trẻ ngày càng được quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng, trở thành lực lượng lao động chính trong xã hội. Hệ thống tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở làm tốt trong công tác tham gia xây dựng Đảng.
Công tác tài chính của Đảng luôn được triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định; trong giai đoạn 2010 - 2023 chưa phát hiện có sai phạm trong công tác tài chính Đảng.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nhận thức của tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Bù Đốp được nâng lên rõ rệt về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng được chú trọng, ý thức của cán bộ đảng viên tham gia học tập có chuyển biến tích cực. Việc cụ thể hóa văn bản thi hành Điều lệ Đảng được quan tâm thực hiện kịp thời. Do đó, trong thời gian qua, việc thực hiện Điều lệ Đảng được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trên các mặt tư tưởng, chính trị; tổ chức, kiểm tra, giám sát và vận động quần chúng.


 

Nguồn tin: Nguyễn Trung Hiếu - VPHU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay2,767
  • Tháng hiện tại103,040
  • Tổng lượt truy cập2,007,441
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây