Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cả nước đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ sáu - 20/10/2023 20:47 275 0
Cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang, tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, với nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng và hệ thống chính trị trên các lĩnh vực, những nhiệm vụ chiến lược trọng yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Lễ ra mắt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ ra mắt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 20-10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự buổi lễ, có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo: Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu; đại diện các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản.

Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung, ý nghĩa và giá trị to lớn của cuốn sách

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cuốn sách là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đồng thời khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, đường lối do Đại hội XIII đề ra.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cả nước đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 1

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt to lớn của cuốn sách

Đó là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh, và bền vững.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị ngay sau Lễ ra mắt, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách trong quá trình tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác của địa phương, đơn vị mình trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương cần vận dụng đúng đắn tinh thần của cuốn sách, phù hợp với yêu cầu thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu về việc quán triệt, học tập nội dung cuốn sách, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm sau nhằm lan tỏa ý nghĩa, giá trị to lớn, sâu sắc của cuốn sách.

Thứ nhất, cần sớm đưa việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách vào trong sinh hoạt của từng chi bộ, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các lĩnh vực, các vùng kinh tế và các địa phương.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cả nước đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 2

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cần sớm đưa việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách vào trong sinh hoạt của từng chi bộ

Thứ hai, các cơ quan truyền thông, báo chí chủ động tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách ở hai phiên bản sách giấy truyền thống và phiên bản điện tử với hình thức phong phú, góp phần nhanh chóng lan tỏa giá trị, nội dung cốt lõi của cuốn sách đến đông đảo nhân dân.

Thứ ba, tổ chức biên soạn tài liệu quán triệt và học tập nội dung cuốn sách trong chương trình bồi dưỡng của hệ thống các trường chính trị từ Trung ương đến địa phương; tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học về chủ đề và nội dung cuốn sách; các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

4 nhóm chủ đề lớn với 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư

Giới thiệu nội dung chính của cuốn sách, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang; tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng.

Đây là những tác phẩm đã đúc kết những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, cũng như của các lĩnh vực, các khu vực và địa phương, lực lượng nói riêng.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cả nước đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 3

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn giới thiệu nội dung chính của cuốn sách

Các bài phát biểu được tuyển chọn, sắp xếp trong cuốn sách được kết cấu gồm 4 nhóm chủ đề lớn. Nhóm thứ nhất là những bài phát biểu trong các Hội nghị Trung ương lần thứ 3, 4, 5, 6. Nhóm thứ 2 là những bài phát biểu tại các hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở 6 vùng chiến lược của đất nước.

Nhóm thứ 3 là những phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, các dịp về thăm, chúc Tết ở một số tỉnh, thành phố, địa phương. Nhóm thứ 4 là những phát biểu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hội nghị, lễ kỷ niệm, buổi gặp đại biểu các ban chỉ đạo Trung ương, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp.

Nội dung các bài phát biểu tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng và hệ thống chính trị trên các lĩnh vực, những nhiệm vụ chiến lược trọng yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm phát triển kinh tế-xã hội; phát triển và chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo thuận lợi và thời cơ để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cả nước đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 4

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thông tin về quá trình biên tập, xuất bản cuốn sách

Thông tin về quá trình biên tập và xuất bản cuốn sách, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, tháng 5-2023, Nhà xuất bản cùng với Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiến hành công việc rất khẩn trương, nghiêm túc, cẩn trọng trong tất cả các khâu công việc, từ lựa chọn tư liệu, sắp xếp bài viết đến công tác biên tập - xuất bản để bảo đảm tính logic về hình thức, cấu trúc, tính khoa học, tính chính trị.

Với khối lượng lớn các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong 3 năm 2021, 2022, 2023, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã lựa chọn và sắp xếp kết cấu cuốn sách dựa trên những chỉ đạo của đồng chí với đối với 6 vùng kinh tế, đối với các lĩnh vực, các lực lượng, với từng ngành thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân cả nước nhằm phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để cuốn sách quý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến được với bạn đọc rộng rãi và thuận tiện nhất, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên App STBook của Nhà xuất bản.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cả nước đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 5

Trao tặng sách cho đại diện các cơ quan, đơn vị

Tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng sách cho đại diện cho một số cơ quan, đơn vị.

 
HV

Nguồn tin: Báo Nhân Dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay3,632
  • Tháng hiện tại121,038
  • Tổng lượt truy cập1,789,027
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây