HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 999

Thứ năm - 23/09/2021 05:01 91 0
Sáng ngày 23-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 999 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Chủ trì tại điểm cầu huyện Bù Đốp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Dương Thanh Huân; cùng dự có Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Xuân Tuân; Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo và các đồng chí UVBTV Huyện ủy; Trưởng phòng nội vụ; Phòng Tài Chính kế hoạch và Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn.
Huyện ủy Bù Đốp
Đ/c Mai Xuân Tuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bù Đốp phát biểu tại Hội nghị
Theo mục tiêu trọng tâm “4 giảm, 4 tăng” (giảm trung gian, giảm đầu mối, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên từ ngân sách; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường phân cấp quản lý cán bộ, tăng chất lượng cung cấp dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, nhân dân) của Quyết định số 999 đã cơ bản đạt được những kết quả tích cực sau 3 năm thực hiện. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Huyện ủy Bù Đốp
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Bù Đốp
Đối với cấp tỉnh. Hiện nay các cơ quan, đơn vị cơ bản đã sắp xếp xong tổ chức bộ máy bên trong của từng cơ quan, đơn vị. Giải thể, hợp nhất, sáp nhập 12 cơ quan, đơn vị thành 4 cơ quan, đơn vị. Giảm 118/289 đầu mối bên trong các cơ quan đơn vị, chiếm 40,83%; 339 chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: giảm 92 đầu mối, còn 498 đầu mối; giảm 22 đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đối với cấp huyện, về đầu mối cơ quan, đơn vị: giảm 20 đầu mối, chiếm 7,72%. 

Đối với cấp xã, chức danh chủ tịch HĐND cấp xã giảm 44 người, chiếm 39,63%; chức danh chủ tịch UBND cấp xã giảm 30 người, chiếm 27,02%. Giảm 875/2.031 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, chiếm 43,08%.

Đối với thôn, ấp, khu phố, về đầu mối giảm 10/861 thôn, ấp, khu phố, chiếm 1,16%. 

Thông qua thực hiện Quyết định 999, toàn tỉnh giảm chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước là hơn 162 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo  bên cạnh những kết quả đạt được, trong qua trình thực hiện Quyết định 999 đã nảy sinh những hạn chế, khó khăn, một số nội dung thực hiện không còn phù hợp với thực tiễn, như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện có việc còn chung chung. Tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiến độ còn chậm. Người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố chiếm tỷ lệ lớn. Cùng với đó, việc tinh giảm biên chế ở một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu; việc kiện toàn tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức vẫn còn tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu cán bộ. 

Các tham luận tại hội nghị sơ kết cũng tập trung làm rõ những kết quả đạt được đặt trong mối quan hệ thực tiễn ở đơn vị; đánh giá sâu sắc những mô hình thực hiện nhất thể hóa ở địa phương; đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung cấp bách, trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh, Quyết định 999 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra đời trong bối cảnh qua rà soát, đánh giá thực trạng bộ máy hành chính trong hệ thống chính trị của tỉnh còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều cấp trung gian dẫn đến thủ tục hành chính rườm rà, giảm hiệu lực hiệu quả hoạt động. Do đó, việc triển khai Quyết định 999 thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh Bình Phước nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua 3 năm thực hiện, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cho rằng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong giai đoạn tiếp theo vẫn tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tinh thần chung trong sắp xếp là không tăng biên chế, tiếp tục phát huy những ưu điểm của quyết định, những mô hình đã được chứng minh trong thực tiễn đem lại hiệu quả cần tiếp tục duy trì. Những mô hình chưa phù hợp, nhất là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật cần được sửa đổi kịp thời để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Sau hội nghị, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị, thành phố thống nhất ý chí và hành động trong thực hiện có hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế. 

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, những kết quả đạt được của Quyết định 999 là rất tích cực, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Việc thực hiện quyết định cũng đã giảm được khâu trung gian, tinh gọn đầu mối, giảm được ngân sách địa phương chi cho hoạt động thường xuyên; đội ngũ cán bộ trong toàn tỉnh ngày càng tinh gọn về số lượng, nâng cao về chất lượng. 

Tiếp tục thực hiện Quyết định 999 trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Bình Phước sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt của toàn hệ thống chính trị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, phân công, phân cấp quản lý đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tạm dừng mở rộng thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm các chức danh cấp tỉnh, cấp huyện trong Đề án số 999. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện trên cơ sở tiếp thu chỉ đạo của Trung ương.

 Đối với mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, ấp, khu phố, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho biết, tiếp tục thực hiện như Quyết định 999; ở những nơi chưa đủ điều kiện thì giao ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, xây dựng bổ sung các quy định, hướng dẫn đảm bảo cho mọi hoạt động thông suốt; đồng thời bổ sung, điều chỉnh chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho việc bố trí, sắp xếp cán bộ đạt kết quả cao nhất

Như Tình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay729
  • Tháng hiện tại26,937
  • Tổng lượt truy cập459,125
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây