Xác định những việc cần làm ngay và thường xuyên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ năm - 09/12/2021 19:46 288 0
Mỗi đảng viên, cán bộ phải nắm vững và thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; kịp thời điều chỉnh, chấn chỉnh những biểu hiện chưa chuẩn mực trong đời sống, công việc; thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tự phê bình, phê bình trong Đảng; góp ý chân tình, “lắng nghe nhau” để “tự soi, tự sửa, phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm từ xa, từ khi mới manh nha”…
BĐ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến

Trong khuôn khổ Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến, sáng 9/12, Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã khẩn trương xác định những nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên và nhóm các giải pháp vụ thể thực hiện chỉ đạo của Trung ương tại Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (Kết luận số 21, Kế hoạch số 03, Quy định số 37).

Phát huy vai trò giám sát trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tham luận tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Hội nghị hôm nay rất quan trọng, nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, căn cứ vào kế hoạch của Bộ Chính trị và một số kinh nghiệm bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Kết luận, Quy định đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương; phối hợp với các cơ quan sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng, yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên phải nghiên cứu, nắm vững những điều đảng viên không được làm, gắn chặt với thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tự phê bình, phê bình trong Đảng; góp ý chân tình, “lắng nghe nhau” để “tự soi, tự sửa, phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm từ xa, từ khi mới manh nha”; không để xảy ra các vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở.

BĐ
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tham luận 

Trong năm 2022, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trình Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và trình Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện. Trên cơ sở đó tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá, tổng kết gần 20 năm thực hiện “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Đồng thời đặt ra yêu cầu cán bộ đảng viên phải sinh hoạt, gắn với nhân dân ở khu dân cư, để tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, trước hết ở nơi cư trú về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên…

Cùng với đó, phối hợp với Chủ tịch nước, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp, bổ sung nội dung phù hợp với thực tế để thực hiện tốt hơn nữa quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; nghiên cứu ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng chính sách, pháp luật, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là giám sát người đứng đầu các cơ quan nhà nước và đại biểu dân cử.

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn quân

BĐ
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tham luận

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết sau Hội nghị, Quân ủy Trung ương sẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tập trung vào quán triệt và triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Kết luận và Quy định của Trung ương đã xác định: Xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân Việt Nam; gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các nghị quyết, chỉ thị và quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn quân.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, Quân ủy Trung ương đã tập trung chỉ đạo xây dựng Nghị quyết chuyên đề về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân"; chủ động triển khai xây dựng Đề án "Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí" để triển khai thực hiện trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Đây là sự chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Trung ương, sát với đặc điểm tình hình hiện nay - Trung tướng nhấn mạnh.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, Đảng bộ Quân đội gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ; kiểm soát quyền lực; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, chú trọng giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm; không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện... vào đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý, cấp ủy các cấp...

Ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, kiên quyết không để vi phạm nhỏ hình thành vi phạm lớn 

BĐ

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giám sát thường xuyên và mở rộng, phát hiện và ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từ lúc mới manh nha, kiên quyết không để vi phạm nhỏ hình thành vi phạm lớn. 

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tập trung vào một số nội dung cụ thể. Trong đó tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; xây dựng đội ngũ cán bộ ở bốn cấp Công an theo tiêu chí, tiêu chuẩn ban hành; coi trọng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao; hoàn thành việc bố trí, sắp xếp giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện không phải là người địa phương.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác dân vận khéo, xây dựng mối quan hệ máu thịt với nhân dân; làm tốt công tác thanh kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo với phương châm: Giám sát phải thường xuyên và mở rộng, phát hiện và ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từ lúc mới manh nha, kiên quyết không để vi phạm nhỏ hình thành vi phạm lớn, kiểm tra nhất thiết phải có trọng tâm, trọng điểm, kết luận phải rõ ràng, xử lý nghiêm minh vi phạm nếu có.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương tới tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an... Phối hợp hoàn thiện các văn bản quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trước mắt đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy định số 126-QĐ/TW ngày 18/2/2018 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" nhằm sớm khắc phục những bất cập đã xảy ra trong thực tế; kiên quyết kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng danh mục cơ quan, bộ phận, vi trí trọng yếu, cơ bản cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kịp thời điều chỉnh, chấn chỉnh những biểu hiện chưa chuẩn mực trong đời sống, công việc

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Báo Đồng Tháp 

Từ kết quả bước đầu trong quá trình triển khai các Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong từng cấp ủy, tổ chức đảng; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác tự phê bình và phê bình.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp trong tỉnh, mỗi đảng viên, cán bộ phải nắm vững và thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; kịp thời điều chỉnh, chấn chỉnh những biểu hiện chưa chuẩn mực trong đời sống, công việc; phấn đấu là tấm gương tiêu biểu trước quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, Đồng Tháp chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong từng tình hình và nhu cầu phát triển nhanh; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao nhận thức về vai trò của công tác dân vận…

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc

BĐ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Phú/Báo Đà Nẵng 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã đưa ra nhiều nội dung, giải pháp cụ thể trong kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, cùng các văn bản, quy định mới của Trung ương với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trọng tâm là hướng đến cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức, cơ sở Đảng, mà chủ thể thực hiện là cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Cùng với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trong thời gian qua, bám sát những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và chú trọng cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ giải pháp mới được nêu trong Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm nhiệm vụ mới, quan trọng. Đó là, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, vừa qua Thành ủy đưa việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; tập trung củng cố, kiện toàn Bộ phận thường trực và tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII từ thành phố đến cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai để đảm bảo yêu cầu đề ra; qua đó nhân rộng, biểu dương những mô hình, cách làm mới, hiệu quả; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhân rộng các mô hình hay

BĐ
Tỉnh ủy Sơn La thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt, định hướng tư tưởng dư luận xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, đồng thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương gương điển hình… 

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, niềm tin của nhân dân Sơn La đối với Đảng ngày càng được củng cố. Từ đó, Tỉnh ủy Sơn La tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nghiêm minh, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế dân chủ ở hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt công tác tiếp dân... Đồng thời, Tỉnh ủy Sơn La thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt, định hướng tư tưởng dư luận xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương gương điển hình…/.

HV

Nguồn tin: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,543
  • Tháng hiện tại64,445
  • Tổng lượt truy cập1,860,137
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây