Phát huy tinh thần Đại thắng Mùa xuân 1975 trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay

Thứ hai - 04/05/2020 23:54 806 0
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Căn cứ Tà Thiết - nơi phát lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Căn cứ Tà Thiết - nơi phát lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV khẳng định "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc."

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân tỉnh Bình Phước đã nhất tề đứng lên anh dũng, kiên cường chiến đấu để giải phóng quê hương. Ngày 23/3/1975 với Chiến thắng An Lộc (Bình Long) - Trung tâm tỉnh lỵ, chính quyền thuộc về tay nhân dân, đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Phước.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn dân, toàn quân, chúng ta đã tập trung sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận, anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. An sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh, dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bình Phước là một trong những chiến trường rất khốc liệt, sau ngày đất nước thống nhất, hậu quả của cuộc chiến tranh hết sức nặng nề. Phát huy truyền thống tốt đẹp trong kháng chiến, quân và dân Bình Phước ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế đối với nhân dân Campuchia, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên chặng đường đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhất là sau hơn 20 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2020), trên quê hương Bình Phước biết bao đổi thay rất đáng tự hào. Những ngày đầu mới tái lập tỉnh, nền kinh tế của tỉnh chủ yếu là nông - lâm nghiệp (chiếm trên 70; kết cấu hạ tầng thấp kém, thiếu đồng; tỷ lệ hộ nghèo rất cao. Thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước. Thu ngân sách nhà nước rất thấp (chưa đầy 200 tỷ đồng). Đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh thiếu một cách trầm trọng; tình hình an ninh biên giới diễn biến khá phức tạp…

Đến nay, sau 23 năm hội nhập và phát triển, Bình Phước đã đạt được những thành tựu quan trọng, vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, có nhiều mặt bứt phá đi lên. Tốc độ tăng kinh tế của tỉnh luôn duy trì ở mức tăng trưởng khá cao, năm 2019 đạt 8,48% so với năm trước và cao hơn rất nhiều so với bình quân chung của cả nước; quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, đến năm 2019 đạt gần 40 nghìn tỷ đồng, tăng trên 30 lần so với năm 1997. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 62 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với khi tái lập tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đến cuối năm 2019, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21,4%; công nghiệp, xây dựng chiếm 40,42%; dịch vụ chiếm 38,18%. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,3 tỷ USD, tăng hơn 40 lần so với năm mới tái lập. Thu ngân sách nhà nước có sự bứt phá đi lên, năm 2019 vượt mốc 9.000 tỷ đồng tăng hơn 50 lần so với khi mới tái lập tỉnh.

Hệ thống kết cấu hạ tầng đã có bước phát triển vượt bậc, nhất là hệ thống giao thông, thông tin liên lạc và điện lưới quốc gia. Toàn tỉnh đã có trên 500 tuyến đường, với chiều dài hơn 8.000 km, trong đó Quốc lộ 13, 14 đã nhựa hóa 100% và nâng cấp mở rộng; đường tỉnh quản lý nhựa hóa đạt gần 100%. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, 100% số xã đã có đường nhựa đến trung tâm, tỷ lệ hộ có điện đạt trên 98%. Năm 2019 đã có thêm 13 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số lên 48 xã, thành phố Đồng Xoài và 02 thị xã Phước Long, Bình Long hoàn thành nông thôn mới.

Văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao và các lĩnh vực xã hội khác từng bước được chăm lo, phát triển. Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được đảm bảo. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, ngày càng phát triển tốt đẹp.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong 45 năm qua đã tạo cơ sở và tiền đề quan trọng, quý báu để đất nước, tỉnh Bình Phước tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra là rất nặng nề, đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức. Phát huy tinh thần của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ - thuận lợi, vượt qua khó khăn - thách thức, thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn - một nước Việt Nam thống nhất, xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ - xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của đồng chí, đồng bào, của các anh hùng liệt sỹ.

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, quân và dân Bình Phước tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng và phát triển quê hương trên dòng Sông Bé anh hùng ngày càng giàu đẹp; góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tác giả: Phạm Văn Triều

Nguồn tin: tinhuybinhphuoc.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay2,955
  • Tháng hiện tại103,228
  • Tổng lượt truy cập2,007,629
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây