KỶ NIỆM 18 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Thứ năm - 17/08/2023 08:53 199 0
Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vai trò của quần chúng nhân dân quyết định đến sự ổn định của đất nước và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, quần chúng nhân dân luôn đóng vai trò quyết định đến sự tồn vong của quốc gia, dân tộc.
 
BĐ

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch HCM luôn đề cao vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân. Đảng chỉ rõ: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, mọi mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng, chỉ có thể thực hiện bằng sự tham gia tích cực, bằng hành động sáng tạo của đông đảo quần chúng nhân dân, không có quần chúng nhân dân thì không có cách mạng. Sinh thời Chủ tịch HCM đã dạy “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng song”. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta đã thấm nhuần và phát huy tối cao sức mạnh của Nhân dân,  quần chúng nhân dân, phát huy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tinh thần bất khuất, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chị mất nước, không chịu làm nô lệ, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong từng trặng đường cách mạng ở những hoàn cảnh khác nhau, đấu tranh với những đối tượng khác nhau, quần chúng nhân dân đã sáng tạo bằng nhiều hình thức, biện pháp, tổ chức lực lượng đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm, bảo vệ chính trị, tạo phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chũ nghĩa.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ , Đảng ta luôn phát huy sức mạnh của Nhân dân, quần chúng nhân dân, nêu cao tinh thần cách mạng, huy động sức người, sức của phục vụ xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, tự do cho Nhân dân.

Trãi qua hai cuộc kháng chiến đã có hàng vạn quần chúng nhân dân vì bảo vệ cán bộ, bảo vệ các tổ chức cách mạng mà bị các thế lực thù địch giết, gia đình ly tán, vợ mất chồng, con mất cha, nhưng Nhân dân vẫn anh dũng chấp nhận mọi hy sinh để đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, tại hội nghị lần thứ 24 tháng 9/1975 và kế thừa các phong trào trước đây, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 30, tháng 12 năm 1975 quyết định phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, bởi phong trào bao quát trên tất cả các lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh xã hội và an ninh quốc phòng. Lực lượng Công an đã tuyên truyền, vận động và tổ chức cho quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với phương châm: mỗi người dân là một chiến sĩ công an trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch và bọn tội phạm; đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tham mưu phục vụ cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, tổ chức tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình, tính chất cụ thể của từng vùng, từng lĩnh vực, từng địa bàn. Phong trào đã phản ánh năng lực lãnh đạo ở cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trong vào sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chũ nghĩa.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, coi đó  là công tác trọng tâm có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo của đảng, nhà nước. Vì vậy, cùng với kỷ niệm ngày cách mạng tháng Tám Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm. Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong 18 năm qua, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã từng bước đi vào cuộc sống. Hướng về cơ sở, góp phần động viên, khích lệ quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2023 là dịp tạo ra sân chơi diễn đàn để tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân. Không phân biệt tôn giáo, già, trẻ, không phân biệt thành phần giai cấp, cùng nhau tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Là dịp để quần chúng nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới.

 
BĐ

Phát huy ý nghĩa Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 8 tháng đầu 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện. Sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, tinh thần trách nhiệm của công an các xã, thị trấn và sự đoàn kết giúp đở, yêu thương, đùm bọc của quần chúng nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bù Đốp cơ bản được đảm bảo ổn định, không để bất ngờ hoặc hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an huyện Bù Đốp đã tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, Luật giao thông đường bộ… được 27 buổi cho khoảng 4.589 lượt người dự nghe; Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh hơn 485 giờ; cấp phát được 1.980 tờ rơi phòng, chống tội phạm, TTATGT, PCCC; quản lý, sử dụng pháo tại các điểm tuyên truyền khu dân cư, cơ quan, trường học, xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đăng tải 13 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng về ra quân tuyên truyền phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên Đán Qúy Mão 2023 và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhân dân cung cấp hơn 51 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn huyện.
 
BĐ

Bên cạnh đó, Công an huyện Bù Đốp đã tổ chức vận động các mạnh thường quân tặng 216 phần quà (trong đó 01 căn nhà tình thương trị giá 80.000.000đ), tổng trị giá các phần quà 196.000.000đ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; tiếp tục duy trì tổ chức thăm hỏi phụng dưỡng 03 thân nhân liệt sỹ với số tiền 500.000đ/người/tháng.

Ngoài ra, Lực lượng công an trên địa bàn huyện còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình, khu dân cư thôn ấp, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự.

 
BĐ

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 10 mô hình như: “Tổ ANND”, “Đội công nhân phòng chống tội phạm”, “Thôn xóm bình yên”, “Tổ công nhân xung kích, tự quản về ANTT”, “Cộng đồng dận tộc thiểu số, tôn giáo an toàn về ANTT”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Ấp Bình Yên” , “Chi hội CCB thôn 10 phòng chống tội phạm”, “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh, trật tự”, trong đó, Mô hình "Tổ ANND" có 348 tổ với 537 thành viên.
 
BĐ

Trong công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có mô hình hoạt động, cơ bản phát huy hiệu quả, góp phần to lớn vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Với những nỗ lực cố gắng đó, trong thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được hội đồng thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian tới, lực lượng Công an huyện Bù Đốp sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu tổ chức phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện để góp phần quan trọng trong xây dựng huyện Bù Đốp ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 
HV


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,874
  • Tháng hiện tại77,340
  • Tổng lượt truy cập1,873,032
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây