Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Thứ tư - 27/05/2020 03:14 95 0
Ngày 30/9/2019, Huyện ủy Bù Đốp đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/HU về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

              Yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội trong toàn Đảng bộ huyện thời gian tới cần phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
          Phải hướng đến mục đích: giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc hơn những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện qua các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó, phát huy trí tuệ, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, trong xã hội, đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.
           Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
          Thông qua tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII, nhất là chủ trương, đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.
         Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra nội dung cần tập trung tuyên truyền theo từng thời điểm: đợt 1: tuyên truyền từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ huyện (tháng 7/2020); đợt 2: từ sau Đại hội đại biểu đảng bộ huyện đến Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tháng 10/2020); đợt 3: từ sau Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
           Nội dung tuyên truyền: việc tổ chức quán triệt thực hiện các nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 201-KH/TU, ngày 04/9/2019 của Tỉnh ủy Bình Phước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
              + Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội các cấp; đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, những điển hình thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong thời gian tới.
              + Tuyên truyền tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng trong 5 năm qua (2015-2020) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.
                 + Tuyên truyền các cơ bản về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                 + Các phong trào thi đua, các công trình trọng điểm của huyện lập thành tích chào mừng Đại hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019, 2020; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
                + Tuyên truyền kết quả Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                + Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ.
Tổ chức thực hiện: để việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp, đại hội đại biểu đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XI và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan định hướng tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp bám sát tinh thần chỉ đạo Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch chỉ đạo đại hội của Huyện ủy.
                  * Một số khẩu hiệu tuyên truyền:
1.Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!
2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)!
3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025)!
4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!
5. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!
7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Bù Đốp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI!
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Phước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI!
9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Bù Đốp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!
10. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
11. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
13. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay654
  • Tháng hiện tại16,915
  • Tổng lượt truy cập185,005
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây