Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ hai - 25/04/2022 21:19 565 0
Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Căn cứ Kế hoạch số 17-KH/BCĐ, ngày 25/4/2022 Của Ban Chỉ đạo 35 huyện; Ban Chỉ đạo 35 huyện phát động đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
* Tiêu đề cuộc thi: “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022”
* Đối tượng tham gia dự thi: Là Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động, sản xuất trên địa bàn huyện, có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi.
* Tiêu chí đối với bài viết, thời gian tham gia dự thi và giải thưởng
1. Tiêu chí chung
- Bài viết tham gia dự thi là các bài viết chính luận được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng đồng bào dân tộc thiểu số được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong hai loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử) và Báo (in hoặc điện tử).
- Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 bài viết tham gia dự thi: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).
- Bài viết tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, có độ trùng lặp không quá 20% với các công trình bài viết khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác, chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan Trung ương, địa phương cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi.
- Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.
2. Tiêu chí về chủ đề, nội dung, hình thức thể hiện bài viết dự thi
a. Về chủ đề, nội dung: Chủ đề bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như:
+ Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển.
+ Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
+ Mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật (kết hợp hài hòa giữa ổn định và phát triển, lấy con người làm trung tâm, “không ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của Nhân dân).
+ Lý luận về đường lối đổi mới đất nước.
+ Bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
+ Những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khoá XIII.
+ Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh COVID-19.
+ Nhận diện và xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực.
+ Tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
b. Về hình thức bài viết:
+ Đối với thể loại Tạp chí: Bài viết được trình bày dưới dạng một bài viết chính luận trên tạp chí in hoặc tạp chí điện tử với các yêu cầu cụ thể như sau:
- Tên bài viết: viết hoa (chữ đậm).
- Ghi rõ loại hình bài viết: Tạp chí.
- Tóm tắt bài viết không quá 150 từ, khoảng 10 dòng (in nghiêng).
- Từ khóa: gồm 3 đến 5 từ khóa.
- Dung lượng bài viết: Tối thiểu 4.000 từ - tối đa 6.000 từ (không tính chú thích và tài liệu tham khảo, thông tin tác giả). Bản in và file mềm bài viết định dạng A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm.
- Chú thích tài liệu trích dẫn: để ở cuối trang. Đối với sách báo Tiếng Việt ghi rõ tác giả (năm), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập số, trang trích dẫn. Đối với sách báo nước ngoài xuất bản bằng Tiếng Việt thì sử dụng bản dịch ở lần xuất bản mới nhất. Tên sách và tên người nước ngoài đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch trừ những tên đã được Việt hóa (như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,...).
Nếu sử dụng nguồn tài liệu chưa được công bố trên sách báo hoặc chỉ được phép dùng hạn chế thì phải ghi rõ tên cơ quan quản lý tài liệu, ký hiệu tài liệu.
- Tài liệu tham khảo: xếp tên tác giả (nếu không xác định được tác giả thì xếp theo tên cơ quan hoặc tên tài liệu) theo A, B, C với gồm: Tên tác giả (năm), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập số.
+ Đối với thể loại Báo: Bài viết được trình bày dưới dạng một bài báo chính luận trên báo in hoặc báo điện tử với các yêu cầu cụ thể như sau:
- Đối với báo in:
+ Tên bài viết: viết hoa (chữ đậm).
+ Ghi rõ thể loại bài viết: Báo in.
+ Tóm tắt bài viết: không quá 150 từ, khoảng 10 dòng (in nghiêng).
+ Một bài viết không quá 5.000 từ (không tính chú thích tài liệu, thông tin tác giả). Bản in và file mềm bài viết định dạng A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm.
+ Chú thích tài liệu trích dẫn (nếu có): Trình bày như đối với bài Tạp chí.
- Đối với báo điện tử:
+ Tên bài viết: viết hoa (chữ đậm).
+ Ghi rõ thể loại bài viết: Báo điện tử.
+ Tóm tắt bài viết: không quá 60 từ, khoảng 4 dòng (in nghiêng).
+ Một bài viết không quá 2.000 từ (không tính chú thích tài liệu, thông tin tác giả). Bản in và file mềm bài viết định dạng A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm.
+ Nếu bài viết dài thì có thể tách thành nhiều kỳ, mỗi kỳ có dung lượng như một bài viết độc lập (không quá 2.000 từ) và không dài quá 3 kỳ.
+ Chú thích tài liệu trích dẫn (nếu có): Trình bày như đối với bài Tạp chí.
* Lưu ý:
- Bài dự thi của các tác giả sẽ được tổ chức chấm kín, vì vậy đề nghị tác giả/nhóm tác giả cung cấp thông tin cá nhân ở một trang riêng đính kèm phía sau bài viết (không đặt thông tin của tác giả gắn với bất cứ nội dung nào của bài viết), trong đó ghi rõ: Họ và tên, bút danh, chức danh khoa học (chuyên ngành), chức vụ công tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại và địa chỉ email.
- Những bài viết không đáp ứng các quy định về nội dung và hình thức nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Chỉ đạo cuộc thi không hoàn trả các bài viết phạm quy này.
3. Về bản quyền, quyền sở hữu bài viết dự thi
- Bài viết dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi.
- Sau khi gửi bài viết tham gia dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể đăng tải bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải báo cáo và gửi minh chứng kèm theo về cơ quan thường trực Cuộc thi.
- Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng bài viết tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.
4. Thời gian, địa chỉ nhận bài viết, hồ sơ dự thi
- Các cá nhân, tổ chức, nhóm tác giải gửi bài dự thi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 05/7/2022 theo địa chỉ: số 456, đường Lê Hồng Phong, khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Thời gian công bố và trao giải cuộc thi dự kiến quý IV năm 2022.
- Đối với các bài dự thi tiêu biểu sẽ được chọn tham gia dự thi cấp tỉnh.
5. Về giải thưởng cuộc thi:
- Giải thưởng cấp huyện:
+ Đối với giải thưởng dành cho tập thể:
01 Giải Nhất: Tặng giấy khen và 3.000.000đ.
01 Giải Nhì: Tặng giấy khen và 2.000.000đ.
01 Giải Ba: Tặng giấy khen và 1.000.000đ.
+ Đối với giải thưởng dành cho tác phẩm:
01 Giải Nhất: Tặng giấy khen và 2.000.000đ/giải.
01 Giải Nhì: Tặng giấy khen và 1.500.000đ/giải.
01 Giải Ba: Tặng giấy khen và 1.000.000đ/giải.
- Giải thưởng cấp tỉnh:
+ Đối với giải thưởng dành cho tác phẩm:
01 Giải Nhất: 7.000.000đ/giải.
02 Giải Nhì: 5.000.000đ/giải.
03 Giải Ba: 3.000.000đ/giải.
10 Giải Khuyến khích: 1.000.000đ/giải.
+ Đối với giải thưởng dành cho tập thể: 3.000.000đ/giải.

 

Nguồn tin: Nguyễn Trung Hiếu - VPHU:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay3,393
  • Tháng hiện tại108,742
  • Tổng lượt truy cập2,013,143
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây