Bù Đốp: thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thứ ba - 05/03/2024 22:13 277 0
Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch 147-KH/HU về Tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Kế hoạch 147-KH/HU đề ra 7 nội dung cần tập trung thực hiện như sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt và sinh hoạt Chuyên đề năm 2024. Tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh “Về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước.

Hình thức học tập: học trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh kết nối tới điểm cầu huyện, các xã, thị trấn và điểm cầu Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện.

Thời gian hoàn thành trong ngày 08/3/2024 và trước ngày 14/3/2024.

Các chi bộ căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2024 và Chuyên đề toàn khóa, từng chi bộ xây dựng kế hoạch đưa vào sinh hoạt trong chi bộ hàng tháng và chuyên đề hàng quý, chú trọng gắn với việc sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” và các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của hội, đoàn thể. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc ở địaphương, cơquan, đơn vị

2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch tập thể triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 với quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Chú ý xác định từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2023. Thời gian: Hoàn thành trước 15/3/2024.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải xây dựng kế hoạch nêu gương của cá nhân, gửi chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác, sinh hoạt để theo dõi việc thực hiện và làm cơ sở phân tích chất lượng, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2024.

3. Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2024. Năm 2024, Huyện ủy chọn nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm 4 nội dung chính: (1) Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 03-CTr/HU,  ngày  04/9/2020  của  Huyện  ủy. Trong đó,  chú  trọng 03 Chương trình đột phá về “Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp”; “Thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch sinh thái và các điểm Di tích lịch sử”; “Tạo nguồn quy hoạch đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý” và các văn bản chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (2) Thực hiện việc gắn kết phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh với phát triển văn hóa -xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. (3) Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 90-KH/HU, ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về triển khai thực hiện Kết luận số 380-KL/TU, ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. (4) Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại các chi bộ và sinh hoạt chuyên đề hàng quý gắn với tổ chức sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”, nhằm mục đích nhắc lại “Lời thề”, lời hứa trước Đảng, trước chi bộ, của đảng viên phải làm, sẽ làm trong suốt cuộc đời. Thông qua đợt sinh hoạt nhằm giúp đảng viên tự soi lại những lời tuyên thệ trước cờ Đảng sẽ giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên có thêm động lực để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có thêm “đề kháng” để vượt qua những cám dỗ tầm thường, luôn tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu quả trên một số lĩnh vực như: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, các Trạm Y tế xã - thị trấn; trong đó, chú trọng việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho đồng bào các dân tộc thiểu số khó khăn, vùng sâu xa; quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hạn chế tối đa tỷ lệ tái nghèo, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát chặt chẽ an ninh biên giới, an ninh nông thôn, trong đó, giảm đến mức thấp nhất tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là xe mô tô, xe gắn máy. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung; cải tạo và làm sạch môi trường sống, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp:Tuyên truyền, vận động người dân không xả rác, vứt rác bừa bãi, để rác thải không đúng nơi quy định, chống rác thải nhựa để góp phần bảo vệ sức khoẻ cá nhân, trong gia đình, môi trường cộng đồng và phòng chống bệnh tật.

4. Xây dựng mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi  tổ chức đảng, chi bộ, đảng bộ phấn đấu xây  dựng 01 mô hình tiêu biểu và 01 điển hình. Việc lựa chọn, xây dựng mô hình tiêu biểu phải được ban thường vụ cấp ủy, đảng ủy, chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) xét duyệt, thông qua trước khi qua tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội: Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung, Chuyên đề năm 2024 và Chuyên đề toàn khóa gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác. Chú trọng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các trang Thông tin điện tử Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, trên Nhóm Facebook Bù Đốp Ngày mới về kết quả triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2024 và các gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể; xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường theo dõi, giám sát, đề ra giải pháp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong quá trình thực hiện.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 32-KH/HU, ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội huyện: (1) Xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2024 cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong cuối tháng 4 năm 2024. (2) Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) gắn với tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. (3) Tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; quan tâm tuyên truyền qua các trang mạng xã hội, tạo sự lan tỏa sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội. (4) Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị mình và định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Ban Thường vụ Huyện uỷ giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp các cơ quan liên quan, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện nội dung Kế hoạch 147-KH/HU; tổng hợp, báo cáo kết quả, phản ánh kịp thời và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề phát sinh.

Xem chi tiết Kế hoạch 147-KH/HU.
 
HV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay6,250
  • Tháng hiện tại99,166
  • Tổng lượt truy cập1,613,367
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây