Bù Đốp: bãi bỏ 11 Quyết định; 12 Kế hoạch, phương án và 71 công văn liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 do UBND huyện ban hành

Thứ sáu - 01/03/2024 22:01 39 0
Hiện  nay, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona  gây  ra  (Covid-19) đã được chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 theo Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế. Ngày 29/2/2024, UBND huyện Bù Đốp đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 do UBND huyện ban hành.

Theo đó, quyết định bãi bỏ 11 Quyết định; 12 Kế hoạch, phương án và 71 công văn.
11 Quyết định.
Quyết định số: 141/QĐ-UBND ngày 04/2/2020 của UBND huyện Bù Đốp về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rus Corona gây ra. Quyết định số:01/QĐ-BCĐ về việc banhành  quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Quyết định số: 379/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND huyện Bù Đốp về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới  vi rus Corona gây ra (Thay thế Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 04/02/2020).Quyết định số1146/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND huyện về việc thay đổi, bổ sung Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện. Quyết định số1735/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện về quy định thu phí cách ly y tế tập trung trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện Bù Đốp về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện về việc thành lập tổ kiểm tra các xe hàng từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn huyện Bù Đốp. Quyết định số1297/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND huyện Bù Đốp về việc  Quyết định thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Bù Đốp. Quyết định số1474/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND  huyện  Bù Đốp về việc  kiện toàn thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Bù Đốp. Quyết định số1084/QĐ-BCĐ ngày 25/7/2021 của BCĐ PCDB Covid-19 về Quyết định thành lập khu cách ly tập trung dân sự trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp. Quyết định số753/QĐ-BCĐ ngày 14/6/2022 của BCĐ PCDB Covid-19 về Quyết định giải thể các khu cách ly tập trung dân sự trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

12 Kế hoạch, phương án.
Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại huyện Bù Đốp. Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) tại huyện Bù Đốp (Thay thế Kếhoạch số15/KH-UBND ngày 04/02/2020). Kế hoạch 52/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND huyện Bù Đốp  về triển khai khẩn cấp công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bù Đốp năm 20200. Kế hoạch số 60/KH-BCĐ ngày14/4/2020của UBND huyện về tiếp nhận, cách ly của huyện Bù Đốp trong phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2. Kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 14/4/2020 của UBND huyện về tiếp nhận, cách ly của huyện Bù Đốp trong phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 3. Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện về việc điều chỉnh đáp ứng với cấp độ 3,4,5, của dịch bệnh Covid-19 tại huyện Bù Đốp. Ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND  ngày  30/3/2021 kế hoạch  triển  khai kịch bản ứng phó với  từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bù Đốp. Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 30/3/2021 về kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu  cử đại  biểu  quốc  hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 huyện Bù Đốp. Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND huyện về Kế hoạch tổ chức  tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP trên địa bàn huyện năm 2021. Kế hoạch 109/KH-BCĐ ngày 22/5/2021 của BCĐ PCDB Covid-19 huyện về kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến tại cửa  khẩu Hoàng Diệu (Hải Quan cũ). Phương án số 02/PA-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện Bù Đốp về tổ chức tiếp nhận cách ly công dân để phòng, chống dịch  bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 100/UBND-VX ngày 11/5/2022  của  UBND huyện về Triển khai Chương trình phòng, chống  dịch Covid-19 năm 2022-2023 trên địa bàn huyện Bù Đốp.

71 công văn.
Công văn số 536/UBND-VX ngày 20/3/2020 của UBND huyện về thực hiện nội  dung Công văn số 593/VPUBND-KGVX ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công văn số 537/UBND-VX  ngày  20/3/2020  của  UBND  huyện về thực hiện nội dung Công văn số 639/VPUBND-KGVX ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Công văn số 29/UBND-VX ngày 23/3/2020 của UBND huyện về thực hiện nội dung Công văn số 41/VPUBND-KGVX ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công văn số28/UBND-VX ngày 23/3/2020 của UBND huyện về thực hiện nội dung Công văn số 42/VPUBND-KGVX  ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về rà soát, cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công văn số 600/UBND-VX ngày  27/3/2020 của UBND huyện về thực hiện nội dung Công văn số 790/VPUBND-KGVX  ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày  27/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ và Công văn số 3697-CV/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công văn số 634/UBND-VX  ngày  31/3/2020  của  UBND huyện về thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính  Phủ về các biện pháp câp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công văn số 648/UBND-VX  ngày  03/4/2020 của UBND huyện về thực hiện  nội dung Công  văn số 824/VPUBND-KGVX  ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện  Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 và Chỉ thị 16/CT-BYT ngày  28/3/2020 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở Y tế. Công văn số 660/UBND-VX ngày 06/4/2020 của UBND huyện về việc đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-1909. Công văn số 780/UBND-TH ngày 15/4/2020 của UBND huyện về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Công văn số 875/UBND-VX ngày 27/4/2020 của UBND huyện Bù Đốp về việc thực hiện Chỉ thị số19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn số 1293/UBND-VX ngày 8/6/2020 của UBND huyện về việc thực hiện công văn 1409/VPUBND-KGVX ngày 02/6/2020 của văn phòng UBND tỉnh theo nội dung công văn số 2982/CV-BCĐQG ngày 31/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Công văn số 1279/UBND-VX ngày  8/6/2020 của UBND huyện về thực hiện Công văn 1671/UBND-KGVX ngày  01/6/2020  của UBND tỉnh về việc  thực  hiện quyết định  số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại hộ gia đình. Công văn số1790/UBND-VX ngày  05/8/2020  của  UBND  huyện  về việc thực hiện Công văn số 2557/UBND-VX ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch Covid-19 và  bệnh  Bạch hầu. Công văn số 1753/UBND –VX ngày 31/7/2020 của UBND huyện về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu trên địa bàn huyện. Công văn số1753/UBND –VX  ngày  31/7/2020 của UBND huyện về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu trên địa bàn huyện. Công văn 1770/UBND-VX ngày 4/8/2020 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Công văn số: 1779/UBND-VX  ngày 05/8/2020 của UBND huyện về việc thực hiện Thông báo số425/TB-UBND  ngày  31/7/2020  của  Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tại Hội nghị trực  tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 30/7/2020. Công văn số 1794/UBND –VX ngày 05/8/2020  của  UBND huyện  về việc thực hiện Công văn số 2619/UBND-KGVX ngày 02/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 và Công điện số 191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế. Công văn số 1814/UBND-VX ngày 10/8/2020  của  UBND huyện về thực hiện công văn 2708/UBND-KGVX ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ. Công văn 1815/UBND-VX ngày 10/8/2020 của UBND huyện về thực hiện Công văn số 2712/UBND-KGVX ngày 6/8/2020  của  UBND  tỉnh  về thực hiện công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế. Công văn số 1925/UBND –VX ngày 20/8/2020 của UBND huyện về thực hiện Công văn 2791/UBND-KGVX ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện thông báo  283/TB-VPCP ngày 8/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của BộY tế 22. Công văn số 2024/UBND-VX ngày 31/8/2020 của UBND huyện về việc thực hiện Công văn 2952/UBND-KGVX ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về thực  hiện thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020  của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế. Công văn số 2050/UBND-VX ngày 04/9/2020 của  UBND  huyện về việc thực  hiện thông Báo số 309/TB-VPCP ngày  24/8/2020 của  Văn  phòng Chính phủ. Công văn số 2129/UBND-VX ngày 14/9/2020 của UBND  huyện  về việc thực  hiện Công văn số 3127/UBND-KGVX  ngày  01/9/2020  về thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ. Công văn số 2130/UBND-VX ngày 14/9/2020 của UBND huyện về việc thực  hiện Công văn số 3396/BCĐ-NV ngày 8/9/2020 của BCĐ phòng chống  dịch Covid-19  tỉnh về áp dụng các biện pháp giám sát y tế đối với những người từ Đà Nẵng đến Bình Phước. Công văn số 3174/UBND-KGVX  ngày  07/9/2020 của  UBND  huyện  vềviệc  chuẩn  bị kịch  bản, phương án ứng  phó với các tình huống dịch  bệnh Covid-19. Công văn số 3174/UBND-KGVX ngày 07/9/2020 của UBND huyện về việc  chuẩn bị kịch  bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19. Công văn 2403/UBND-VX  ngày 19/10/2020 của UBND huyện về việc thực hiện Công văn số 3468/UBND-KGVX ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện  số1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn số195/UBND-VX ngày 29/01/2021 của UBND huyện về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công văn chỉ đạo số 348/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc  thực  hiện  Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày  28/01/2021  của Thủ tướng Chính phủ. Công văn số 206/UBND-VX  ngày  30/01/2021  của  UBND  huyện  về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Công văn số 210/UBND-TH  ngày  01/02/2021  của  UBND  huyện  về việc tạm ngưng các hoạt động tập trung đông người để thực hiện biện pháp cấp bách về phòng, chống Covid-19. Công văn số 215/UBND-VX  ngày  02/02/2021  của  UBND  huyện  về việc khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Công văn số282/UBND-VX ngày 18/02/2021 của UBND huyện vềThực hiện công văn số 536/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh và công văn số 984/CV-BCĐ ngày 15/02/2021 của BCĐ PCDB Covid-19 tỉnh về khẩn trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương. Công văn số 290/UBND-VX  ngày  19/02/2021  của  UBND  huyện  vềt hực hiện Thông báo số 86/TB-UBND ngày 18/02/2021của UBND tỉnh về việc kết  luận  của  PCT.UBND  tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc  họp đột xuất về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 18/02/2021. Công văn số 301/UBND –VX ngày 24/02/2021 của UBND huyện về thực hiện Công văn số 557/UBND-KGVX ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính  phủ về Kế luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc  họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Công văn số 327/UBND-VX  ngày 26/02/2021 của UBND huyện về thực hiện Công văn số 560/UBND-KGVX ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về việc phối hợp phòng, chống dịch Covid-19. Công văn số 399/UBND-VX  ngày 05/3/2021 của UBND huyện về việc thực hiện Công văn số 642/UBND-KGVX ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Công văn số 604  ngày 30 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện về thực hiện công văn số 978/UBND-KGVX  ngày  26/3/2021  của  UBND  tỉnh  về việc quản lý chặt chẽ khu vực biên giới. Công văn số 782/UBND-VX  ngày  26/4/2021 của UBND  huyện về thực hiện công văn số1315/ UBND-KGVX ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính Phủ. Công văn số 195/UBND-VX  ngày  29/01/2021  của  UBND  huyện  về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công văn chỉ đạo số 348/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc  thực  hiện  Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn số 206/UBND-VX ngày 30/01/2021 của UBND huyện về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Công văn số 357/UBND-KGVX  ngày  30/01/2021  của  UBND  tỉnh  Bình Phước  về việc  tổ chức  khai  báo,  xét  nghiệm người  về từ ổ dịch  tại  tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương. Công văn số 210/UBND-TH  ngày  01/02/2021 của UBND huyện  về việc tạm ngưng các hoạt động tập trung đông người để thực hiện biện pháp cấp bách về phòng, chống Covid-19. Công văn số18/UBND-NC ngày 01/02/2021 của UBND huyện về việc thực hiện Công văn số 28/UBND-NC ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước  về xử lý người nước  ngoài  và công dân Việt Nam nhập, xuất cảnh trái phép. Công văn số 215/UBND-VX ngày 02/02/2021của UBND huyện về việc khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Công văn số 222/UBND-VX ngày  03/02/2021 của UBND huyện Bù Đốp về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công văn số 282/UBND-VX ngày 18/02/2021của UBND huyện về Thực hiện công văn số 536/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh  và công văn số  984/CV-BCĐ ngày 15/02/2021 của BCĐ PCDB Covid-19 tỉnh về khẩn trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương. Công văn số 290/UBND-VX ngày 19/02/2021 của  UBND huyện về thực hiện Thông báo số 86/TB-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh về việc kết luận của PCT.UBND  tỉnh  Trần  Tuyết  Minh  tại  cuộc  họp đột  xuất  về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 18/02/2021. Công văn số 301/UBND –VX ngày 24/02/2021 của UBND huyện về thực hiện Công văn số 557/UBND-KGVX ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về thực  hiện  Thông  báo  số 28/TB-VPCP  ngày  17/02/2021  của Văn phòng Chính phủ về Kế luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Công văn số 327/UBND-VX  ngày  26/02/2021  của  UBND  huyện  về thực hiện Công văn số 560/UBND-KGVX ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về việc phối hợp phòng, chống dịch Covid-19. Công văn số 399/UBND-VX  ngày  05/3/2021của  UBND  huyện về việc thực hiện Công văn số 642/UBND-KGVX ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Công văn số 461/UBND-VX ngày 11/3/2021 của UBND huyện về thực hiện Công văn số 743/UBND-KGVX ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19. Công văn số 604/UBND-VX ngày 30/3/2021 của UBND  huyện  về thực hiện Công văn số 978/UBND-KGVX  ngày  26/3/2021  của  UBND  tỉnh  về quản lý chặt chẽ hoạt động khu vực biên giới. Công văn 782/UBND-VX  ngày  26/4/2021  của  UBND  huyện  về thực  hiện Công văn 1315 của  UBND  tỉnh và Công điện  541  của  Thủ tướng  Chính phủ về thực hiện công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Công văn 827/UBND-VX  ngày  04/5/2021  của  UBND  huyện  về thực  hiện Công văn 1391 của  UBND  tỉnh về việc  thực  hiện  một  số biện  pháp  cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công văn số 858/UBND-VX  ngày  07/5/2021  của  UBND  huyện  về thực hiện Công văn số1440 của UBND tỉnh về việc cập nhật, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19. Công văn số 859/UBND-VX  ngày  07/5/2021  của  UBND  huyện  về thực hiện Công văn số 143  của  Huyện ủy  về việc tăng cường  công  tác  phòng chống dịch Covid-19. Công văn số 856/UBND-VX  ngày  07/5/2021  của  UBND  huyện  về thực hiện công văn 1455/UBND-KGVX ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu về phòng chống Covid-19. Công văn số 899/UBND-VX  ngày  11/5/2021  của  UBND  huyện  về thực hiện Công văn số 1477/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các chỉ  đạo vềphòng chống dịch Covid-19. Công văn 913/UBND-NC  ngày  14/5/2021  của  UBND  huyện  về thực  hiện Công văn 144-CV/HU  ngày  13/5/2021  của  Huyện ủy  về việc khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị công tác bầu cử, phòng chống dịch Covid-19. Công văn 914/UBND-VX  ngày  14/5/2021  của  UBND  huyện  về thực  hiện Công văn 1556/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh về việc cập nhật, thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19. Công văn 917/UBND-VX  ngày  14/5/2021  của  UBND  huyện  về thực  hiện Công văn 1547/UBND-KGVX ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Công văn 920/UBND-VX ngày 17/5/2021 của UBND huyện về tự đánh giá cập nhật bản đồ dịch bệnh Covid-19. Công văn 429/UBND-VX  ngày  17/5/2021  của  UBND huyện  về chủ động sẵn sàng ứng phó với tình hình thiên tai dịch bệnh Covid-19 trong thời gian bầu cử. Công văn 983/UBND-NC ngày 20/5/2021 của UBND huyện về phát động phong  trào  toàn  dân  phòng  chống  dịch  bệnh  Covid-19,  phòng  ngừa, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Công văn 994/UBND-VX  ngày  21/5/2021  của  UBND  huyện  về việc  triển khai  kịch  bản ứng  phó  khi  xuất  hiện ca dương tính SARS-CoV-2 trong ngày bầu cử. Công văn 1017/UBND-NC  ngày  23/5/2021  của  UBND  huyện  về  xửlý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công văn 1077/UBND-VX ngày 27/5/2021 của UBND huyện về việc thực hiện Công văn 2139/SYT-NV  ngày  26/5/2021  về việc  triển  khai  tiêm  vắc xin Covid-19. Công văn 1085/UBND-VX ngày 28/5/2021 của UBND huyện về thực hiện Công văn số 1722  ngày  27/5/2021  của  UBND  tỉnh  về khẩn trương thực hiện  công  tác  phòng  chống  dịch  Covid-19 trước  tình  hình  dịch  bệnh đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM. Công văn 1086/UBND-VX ngày 28/5/2021 của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch 186/KH-UBND ngày 27/5/2021 của  UBND  tỉnh  về Kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”. Công văn 1087/UBND-VX ngày 28/5/2021 của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số187/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về việc truyền thông mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa  bàn  tỉnh Bình Phước.

Quyết định, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành kể từ ngày ký./.
 
HV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay6,195
  • Tháng hiện tại99,111
  • Tổng lượt truy cập1,613,312
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây