Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chủ nhật - 14/11/2021 20:54 415 0
Ngày 9/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 329/KH-UBND triển khai thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung cụ thể như sau:
Về mục đích, yêu cầu:
- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, địa phương, của tỉnh trong thời kỳ hội nhập.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, từng bước nâng cao uy tín, vị thế của Bình Phước với các tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế; tạo dựng lòng tin và sức hấp dẫn để thu hút sự hợp tác, xúc tiến đầu tư trong mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thông qua các hoạt động văn hóa đối ngoại tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Bình Phước.

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công tác văn hóa đối ngoại.

- Các hoạt động được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy được tính chủ động, sáng tạo, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; lồng ghép việc thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại với các chương trình, kế hoạch phát triển, các hoạt động chuyên môn, sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển văn hóa đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp và đồng bộ theo ngành, lĩnh vực, góp phần đưa thương hiệu văn hóa, con người Bình Phước nói riêng, Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Nội dung cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao trình độ lý luận và nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về văn hóa, văn hóa đối ngoại, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày
09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Chỉ thị số 25/CT-TTg nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường triển khai, thúc đẩy phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19.
Triển khai việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh gắn với việc đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về văn hóa, con người Bình Phước trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số, mạng xã hội...; đặc biệt là trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Trang Thông tin điện tử tỉnh, website của các đơn vị, địa phương; phối hợp với các kênh truyền hình Trung ương như: VTV4 (Đài Truyền hình Việt Nam), VTC10 (Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC), các báo trong và ngoài nước,...

Tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị truyền thông, phóng viên báo chí, truyền thông trong nước và nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bình Phước thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông hiện đang hợp tác, kết nối hoạt động tại tỉnh.
Tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền, quảng bá về Bình Phước đến với du khách, bạn bè quốc tế.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại.
Rà soát điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại cho phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh và cam kết quốc tế.

Gắn công tác văn hóa đối ngoại với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với Chiến lược Phát triển văn hóa, Chiến lược Phát triển du lịch, Chiến lược Ngoại giao văn hóa của Việt Nam,… theo từng giai đoạn nhằm phát huy toàn diện, tối đa hiệu quả thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa, nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật, nghệ sỹ, nghệ nhân trong nước và nước ngoài, nhất là các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến thăm, làm việc, giao lưu, biểu diễn tại tỉnh và các đơn vị nghệ thuật, nghệ sỹ, nghệ nhân của tỉnh tham gia giao lưu, biểu diễn tại nước ngoài hoặc các chương trình giao lưu, biểu diễn có yếu tố nước ngoài tổ chức tại các tỉnh, thành trong cả nước.

- Tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Bình Phước với các tỉnh, thành phố trong nước và ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú.
Kiện toàn bộ máy, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu thực tiễn, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, vừa giới thiệu có hiệu quả văn hóa, nghệ thuật của tỉnh đến với du khách trong nước và quốc tế.

Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh trở thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng vừa phục vụ giáo dục truyền thống, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tổ chức tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch phù hợp với những dấu ấn riêng, độc đáo của tỉnh. Tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm quốc tế tại các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước; tổ chức các đoàn cán bộ và doanh nghiệp đi tìm hiểu, khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại, đầu tư tại nước ngoài; đón các đoàn cán bộ và doanh nghiệp nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh; lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của tỉnh làm tặng phẩm phục vụ các sự kiện, hoạt động đối ngoại của tỉnh.

Tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của tỉnh đến du khách trong nước và nước ngoài tại các sự kiện giao lưu, ngày hội, liên hoan, hội thi, hội diễn khu vực và cả nước, đặc biệt là các sự kiện có yếu tố nước ngoài.

Duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng các Ngày hội, liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, thể thao, du lịch cấp tỉnh được tổ chức định kỳ.

Tăng cường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện, chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình có lồng ghép với các chương trình giới thiệu về các lễ hội dân gian, văn hóa ẩm thực đặc sắc của tỉnh, quảng bá hợp tác về đầu tư, thương mại, du lịch, thể thao nhằm thúc đẩy công tác truyền thông, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Bình Phước.

- Đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại gắn kết chặt chẽ với cộng đồng người Bình Phước ở nước ngoài; thúc đẩy việc đàm phán, ký kết, thực hiện các điều ước và thỏa thuận quốc tế với địa phương nước ngoài.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, ban, ngành và địa phương. Thường xuyên cập nhật dữ liệu người Bình Phước ở nước ngoài.

Tổ chức các buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng người Bình Phước ở nước ngoài nhân các chuyến thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư ở nước ngoài; gặp mặt người Bình Phước định cư ở nước ngoài, nhất là kiều bào Campuchia về quê ăn Tết cổ truyền, vận động, thu hút cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người Bình Phước nói riêng hướng về quê hương, đầu tư, sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia như: Mondulkiri, Kratie, Tabong Khmum, Kam pong chàm, Kam pong thom, Stung Treng nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị đi vào chiều sâu. Củng cố hoạt động đối ngoại nhân dân của các tổ chức chính trị - xã hội, hội hữu nghị, tổ chức xã hội, nghề nghiệp.

Xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác, địa phương nước ngoài khác có những thế mạnh tương đồng và bổ sung trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh; củng cố và phát triển quan hệ với các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài; thường xuyên trao đổi điện, thư, thiệp chúc mừng các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế nhân dịp năm mới, ngày quốc khánh của các nước, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và các ngày lễ trọng đại.

Về tổ chức thực hiện:

- UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hiệu quả; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả và định kỳ báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh trước ngày 01/12 hằng năm; Chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành tăng cường triển khai công tác tuyên truyền bằng các hình thức thiết thực như: Tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền lưu động; lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch phù hợp. tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tỉnh, website của các đơn vị, địa phương và phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức thông tin, tuyên truyền khác một cách linh động, sáng tạo, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Kiện toàn bộ máy, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao; chú trọng đầu tư dàn dựng các chương trình nghệ thuật, văn hóa, thể thao, du lịch, đảm bảo yêu cầu thực tiễn, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, vừa giới thiệu văn hóa, nghệ thuật các dân tộc tỉnh đến với du khách trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh trao đổi công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, bảo quản các hiện vật giữa Bảo tàng tỉnh Bình Phước với Bảo tàng của các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. Triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ khoa học các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trình cấp có thẩm quyền xếp hạng theo quy định; nghiên cứu lập hồ sơ khoa học một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNSECO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trên địa bàn toàn tỉnh. Đẩy mạnh việc tham gia các sự kiện văn hóa đối ngoại thông qua các ngày hội, liên hoan, hội thi, hội diễn khu vực và cả nước như: Lễ hội Thổ cẩm Việt Nam; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường; Liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc Tây Nguyên; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc; Ngày hội Văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc; Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Không gian Đờn ca tài tử Nam bộ; Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, các hoạt động sự kiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ... và các liên hoan, hội thi, hội diễn khác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành khác tổ chức khi có chủ trương và thông qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch khác....

- Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; tranh thủ sự quan tâm của truyền thông trong nước và nước ngoài để quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa truyền thống và các điểm du lịch tiêu biểu nhằm kêu gọi vận động đầu tư cho tỉnh. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh gửi thư, thiệp chúc mừng tới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, các địa phương của nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh nhân dịp ngày Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, lễ, tết của các nước. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài hằng năm; thực hiện thống kê, theo dõi người Bình Phước đang làm việc, sinh sống ở nước ngoài, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về người Bình Phước ở nước ngoài. Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này;  định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thúc đẩy phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, gắn kết hoạt động văn hóa đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh hợp tác, những giá trị văn hoá tiêu biểu, những thành tựu phát triển của tỉnh. Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị để tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh. Thẩm định, cấp phép xuất bản tài liệu tuyên truyền về các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Chiến lược của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí xuất bản liên quan đến thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch.

- Sở Tài chính: Căn cứ vào khả năng ngân sách, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện và thẩm định, quyết toán theo quy định. Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mai và Du lịch tỉnh: Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng và triển khai các Chương trình, Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tổ chức doanh nghiệp kết nối, tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch, hợp tác phát triển thương mại trong nước và quốc tế. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, bài trừ chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, đối ngoại.

- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung trọng tâm về Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động văn hóa đối ngoại; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh về vùng đất, văn hóa, con người Bình Phước đến với du khách trong và ngoài nước, thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư.

UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: Phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; phối hợp tham mưu, xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các đơn vị của tỉnh với các đơn vị, địa phương của nước ngoài; lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại trong quá trình triển khai các hoạt động Ngoạigiao nhân dân.

Đối với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ, chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi thẩm quyền; chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, theo chức năng, nhiệm vụ, nội dung được phân công, định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/11 để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh theo quy định./.

HV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,540
  • Tháng hiện tại64,442
  • Tổng lượt truy cập1,860,134
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây