Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

Thứ tư - 01/12/2021 02:32 320 0
Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022, vừa qua, UBND huyện Bù Đốp đã ban hành văn bản số 2807/UBND-KT, ngày 15/11/2021 về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022. UBND huyện giao Hạt kiểm lâm huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước; Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân và cán bộ, công nhân viên chức trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước tại văn bản số 3815/UBND-KT, ngày 11/11/2021. UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị chủ rừng thực hiện một số nhiệm vụ.

UBND các huyện, thị xã có rừng
Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Hoàn thành các nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và các hạng mục PCCCR năm 2021; hướng dẫn UBND cấp xã được giao quản lý đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê và chủ rừng lập phương án PCCCR năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ gửi cấp thẩm quyền tham gia ý kiến và tổ chức thực hiện.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tiếp tục duy trì hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) ở địa phương thường xuyên kiểm tra các khu vực trọng điểm về phá rừng, cháy rừng trên địa tỉnh.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, thị xã xử lý nghiêm và kịp thời những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm, để xảy ra phá rừng, cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Chỉ đạo, đôn đốc việc kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng (bao gồm cả các chủ dự án được cấp có thẩm quyền giao đất trồng rừng, trồng cây cao su) thực hiện tốt việc phòng, chống cháy rừng và tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, các đơn vị chủ rừng, các địa phương có rừng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh trong thực hiện Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ.

Phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn; Đài Phát Thanh Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công chức kiểm lâm xuống khu vực trọng điểm, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để kịp thời nắm bắt tình hình tham mưu cho chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp cấp bách về an toàn phòng, chống cháy rừng. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn và trên chương trình cảnh báo cháy rừng trên Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước vào buổi trưa sau chương trình thời sự; thông tin ngay khi có cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm theo số điện thoại 0913.992.768 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.


Duy trì hoạt động của Đội cơ động liên ngành Bảo vệ rừng tỉnh trong việc phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện tổ chức các đợt kiểm tra tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, yêu cầu các chủ rừng phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng theo quy định và thực hiện tốt việc bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm về phá rừng, cháy rừng để kịp thời phát hiện, xử lý. Thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng theo đúng quy định tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ rừng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng nhất là các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao để kiểm soát chặt chẽ người vào các khu rừng, phát hiện kịp thời điểm cháy; hướng dẫn khách tham quan du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống cháy rừng tại những khu di tích, danh lam thắng cảnh.

Tổng hợp tình hình phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp và UBND tỉnh theo quy định.

Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Thực hiện tốt công tác phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng, phương tiện chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy khi có yêu cầu.


  Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm trong công tác điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo bố trí đầy đủ các nguồn kinh phí để thực hiện các Phương án, dự án, kế hoạch thực hiện các công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của các ngành, các địa phương và các chủ rừng nhà nước đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước:

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; về an toàn phòng cháy, chữa cháy đến mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện chủ trương phòng, chống cháy rừng của Nhà nước.

Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm để phát bản tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng hàng ngày trong các tháng mùa khô trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm cung cấp bản tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng hàng ngày trong các tháng mùa khô đến các cơ quan Kiểm lâm cấp huyện, thị xã và các đơn vị chủ rừng.

Yêu cầu các đơn vị chủ rừng

Rà soát, củng cố hệ thống thông tin, liên lạc, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng, đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt phương án PCCCR, kế hoạch bảo vệ rừng đã xây dựng trong năm 2021. Xây dựng phương án PCCCR năm 2022; trong đó, phương án phải dự báo được các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra phá rừng, cháy rừng và có phương án cụ thể về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng chữa cháy rừng trong trường hợp xảy ra cháy rừng;

Tổ chức tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện lửa rừng và có các biện pháp phòng cháy theo các cấp dự báo cháy rừng tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh.


Kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng, các chủ dự án chuyển đổi rừng trồng cây lâm nghiệp, cây cao su thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng.
 
HV

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay3,338
  • Tháng hiện tại108,687
  • Tổng lượt truy cập2,013,088
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây