Bù Đốp họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy

Thứ sáu - 16/10/2020 02:50 165 0
Sáng ngày 15-10-2020, Huyện ủy Bù Đốp tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và Văn văn phòng Cấp ủy. Dự buổi họp mặt có đồng chí Ma Ly Phước, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Xuân Tuân; các đồng chí là UVBTV; nguyên UVBTV Huyện ủy, nguyên cán bộ lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.
     

     Ôn lại kỷ niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phạm Văn Tình đã nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường trong suốt 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã đề ra đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử loài người và xu thế phát triển của thời đại; đặc biệt là những thành quả trong công cuộc đổi mới đất nước, ổn định phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo QP – AN và những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống đại dịch CoVid - 19 …càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; thể hiện rõ vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường Quốc tế; tạo niềm tin tưởng và sự đồng thuận trong toàn xã hội, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.
      Ngày 03/02/1930, tại Cửu Long thuộc Hồng Công (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã nhất trí thông nhất các tổ chức Công sản thành lập một Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng từng bước được hình thành và nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động, trực tiếp tham mưu, giúp việc  phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng.
      Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các cơ quan tham mưu trong công tác xây dựng Đảng đối với sự nghiệp cách mạng. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Đảng.
Cách đây 90 năm, Cơ quan tham mưu đầu tiên của Đảng được thành lập, đó là Ban Cổ động -Tuyên truyền, là cơ quan chuyên môn trực tiếp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng, nay là Ban Tuyên giáo của Đảng.
     Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8”. Tài liệu này khi được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với Nhân dân Việt Nam, kêu gọi Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống đế quốc, ủng hộ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt đông rất có ý nghĩa trong công tác Tuyên giáo của Đảng. Trên cơ sở tài liệu quan trọng và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII, quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng, đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm ngày truyền thống Ngành Ban Tuyên giáo của Đảng.
     Từ ngày thành lập đến nay, Ban Cổ động – tuyên truyền (nay là Ban Tuyên giáo) của Đảng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và sự nghiệp cách mạng của Dân tộc tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động  góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp đấu tranh  giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
     Cơ quan trực tiếp tham mưu xây dựng Đảng thứ hai được thành lập, đó là Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Ngày 14/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất, khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông. Đây là tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay. Việc hình thành Bộ Tổ chức kiêm Giao thông đánh dấu sự chuyển biến mới trong công tác tổ chức của Đảng. Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, coi đây là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự phát triển vững mạnh của Đảng, là nhân tố quan trọng đặc biệt quyết định thắng lợi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong quá trình hình thành và phát triển, công tác tổ chức và cán bộ đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và cách mạng đặt ra. Thông qua hoạt động thực tiễn, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Đảng ta củng cố, phát triển tổ chức trong toàn hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Với ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14/10 hằng năm làm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Lịch sử truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng 90 năm qua luôn gắn liền với các sự kiện  trọng đại của Đảng.
     Đối với Ban Dân vận, ngay từ khi thành lập Đảng luôn xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ngày Dân vận của Đảng được xác định là ngày 15/10 vì gắn với 2 sự kiện quan trọng: Một là, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất diễn ra từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, Đảng ta đã đề ra các chủ trương về công tác vận động quần chúng và Hội Phản đế Đồng minh. Hai là, sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, số ra ngày 15/10/1949. Chính vì vậy, tháng 10 năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài bài báo Dân vận, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm là Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là ngày “Dân vận của cả nước”. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, với các tên gọi khác nhau (Ban Công vận, Bộ Dân vận, Ban Dân vận - Mặt trận và từ 1981 đến nay là Ban Dân vận), bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không ngừng lớn mạnh và hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Trung ương và cấp ủy Đảng các cấp.
      Đối với Văn phòng cấp ủy được xác định là cơ quan chuyên môn trực tiếp tham mưu, giúp việc cấp ủy điều hành công việc của Đảng, là cơ quan tổng hợp phục vụ cấp ủy. Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với quá trình hoạt động của Đảng và cấp ủy các cấp. Tháng 10 -1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp và quyết định thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng. Đây chính là tiền thân của Văn phòng Trung ương Đảng. Qua quá trình xây dựng và trưởng thành của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) quyết định lấy ngày 18 tháng 10 hàng năm làm Ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp uỷ. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời, ghi nhận những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của hệ thống văn phòng cấp uỷ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
      Đối với Ủy Ban Kiểm tra,  Đảng ta luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời tăng cường việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chính là làm cho Đảng thêm vững mạnh. Từ khi thành lập Đảng đến năm 1948, công tác kiểm tra của Đảng được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và quy mô, tổ chức hoạt động của Đảng ngày càng phát triển, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng kịp thời, hiệu quả và chặt chẽ. Chính vì vậy,  ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Quyết nghị số 29 - QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng sau đó là Ban Kiểm tra của cấp ủy (nay là UBKT) được thành lập từ trung ương đến cơ sở. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.  Qua 72 năm thành lập và phát triển, Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên định lập trường, quan điểm của Đảng; không ngừng rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
      Từ khi được thành lập đến nay, mặc dù ra đời trong những hoàn cảnh, điều kiện và thời gian khác nhau; bên cạnh đó, mỗi cơ qua, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ riêng; một số Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ có một số lần thay đổi tên gọi theo từng thời kỳ cách mạng; song tựu chung, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ đều là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng; luôn có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, không thể tách rời và không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát của Đảng và văn phòng cấp ủy không ngừng được củng cố và phát triển hoàn thiện, hệ thống các Ban Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng từ Trung ương đến địa phương ngày càng trưởng thành, đúc kết và kế thừa được những bài học quý báu từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc
     Cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của Đảng, sau hơn 17 năm huyện Bù Đốp được thành lập và đi vào hoạt động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bù Đốp đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách trong điều kiện của một huyện sâu xa, biên giới, điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, từng bước đưa huyện nhà phát triển về kinh tế - văn hoá- xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại có nhiều chuyển biến, hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong những thành tựu chung của huyện, có phần đóng góp không nhỏ của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy. Hiệu quả, chất lượng trong công tác tham mưu, đề xuất đã giúp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện qua từng giai đoạn, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, ổn định đời sống nhân dân. Trong đó:
     Ngành Tuyên giáo huyện đã tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền; xây dựng, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai, thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và những thông tin xấu độc trên mạng xã hội; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác khoa giáo, lịch sử Đảng; về tổ chức bộ máy của ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở được tinh gọn, đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong giai đoạn cách mạng mới.
     Bên cạnh đó, công tác Tổ chức xây dựng Đảng của huyện luôn gắn với nhiệm vụ xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua các thời kỳ như: Từng bước sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ; Đặc biệt, đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án 999 của Tỉnh ủy và Đề án 1399 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Trong công tác tham mưu phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên luôn được chú trọng. Tính đến nay, Đảng bộ huyện có 47 tổ chức cơ sở Đảng và 1.829 đảng viên, tăng 8 tổ chức cơ sở Đảng và 1.369 đảng viên so với ngày đầu huyện mới thành lập(460 đảng viên).
     Đối với công tác Dân vận, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, công tác dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là của cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp; công tác dân vận chính quyền được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước, Phong trào thi đua “Dân vận khéo" được triển khai thực hiện tốt, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.
      Đối với ngành kiểm tra, khi mới thành lập, cán bộ chuyên trách cấp Huyện  có 2 đồng chí và 23 cán bộ kiêm chức ở các chi, đảng bộ cơ sở. Qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, đến nay cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có 5 ủy viên chuyên trách, 02 ủy viên kiêm chức và 87 cán bộ kiêm chức làm công tác kiểm tra, giám sát tại 47 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Nhìn chung, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, đều có phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động nắm tình hình và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý công minh, kịp thời các vụ việc vi phạm quy định, Điều lệ Đảng.
     Đối với Văn phòng Huyện ủy Bù Đốp, sau hơn 17 năm được thành lập, tổ chức bộ máy của cơ quan Văn phòng Huyện ủy luôn được quan tâm kiện toàn. Bên cạnh đó, Văn phòng Huyện ủy đã chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; tham mưu xây dựng hiện quy chế làm việc, chương trình công tác, coi trọng công tác thông tin tổng hợp, lưu trữ bảo đảm chính xác, kịp thời để phục vụ hoạt động của cấp ủy. Thường xuyên bồi dưỡng khả năng và nâng cao chất lượng thẩm định thể thức các văn bản trước khi trình cấp ủy ky ban hành; phối hợp với các cơ quan  trong hệ thống chính trị tham mưu cụ thể hóa các chủ trương của Đảng phù hợp với thực tế của huyện. Đặc biệt, Văn phòng Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác phối hợp chuẩn bị, góp phần vào thành công của các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện; nhiều Hội nghị của BCH Đảng bộ, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ và các buổi làm việc của Thường trực Huyện uỷ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Văn phòng phục vụ chung theo Đề án 1399 của Huyện ủy.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy cũng còn có những tồn tại, hạn chế như: Trong công tác tham mưu có lúc còn chưa tích cực, chủ động dẫn đến việc hoàn thành nhiệm vụ chưa đúng kế hoạch đề ra, chất lượng tham mưu có mặt còn hạn chế; có cán bộ công chức năng lực, trình độ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ có thời điểm chưa thường xuyên, chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số đồng chí có lúc chưa cao. Đây là những tồn tại, hạn chế cân khắc phục trong thời gian tới.
     Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và 72 năm ngày thành lập Ngành Kiểm tra của Đảng, là dịp để mỗi cán bộ, công chức đã và đang công tác trong các Ban xây dựng Đảng và  Văn phòng cấp ủy tin tưởng, tự hào tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của Đảng và của ngành mình trong thời gian qua; tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó; củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy cao tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh  khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     Trong niềm phấn khởi và tự hào của ngày kỷ niệm hôm nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức trong toàn khối phải luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện về phẩm chất đạo đức; trau đồi về chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao bản lĩnh chính trị   để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thay mặt đội ngũ cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy  nguyện  đem hết khả năng có thể, phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu và phục vụ cấp ủy một cách kịp thời và hiệu quả; quyết tâm, nỗ lực phấn đấu góp phần đưa huyện nhà ngày càng phát triển.
     Tại buổi lễ trang trọng này, đồng chí đã bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng ghi nhận đối với sự đóng góp công sức, trí tuệ và tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, công chức của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, trong suốt những năm qua đã luôn quan tâm, theo dõi sự trưởng thành, tiến bộ của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành; đồng thời, chia sẻ khó khăn và luôn dành những tình cảm tốt đẹp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; tạo niềm tin, động lực và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp uỷ.
     Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Mai Xuân Tân đã ghi nhận những kết quả của cán bộ, công chức, người lao động các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy trong thời gian quan; đồng thời tin tưởng và đề nghị cán bộ, công chức, người lao động phải thực sự gương mẫu, nỗ lực hơn nữa, nâng cao trình độ chuyên môn để làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian tới.

 

    Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng đã trao 09 phần quà tri ân cho ác đồng chí Nguyên là UVBTV, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng đã nghỉ hưu và 4 kỷ niệm chương cho 04 cá nhân đã có cống hiện vì sự nghiệp công tác dân vận, Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy của đảng.
Đài TT-TH Bù Đốp

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay602
  • Tháng hiện tại14,088
  • Tổng lượt truy cập182,178
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây