Nâng cao chất lượng, hoạt động của Tổ Công tác 256 của Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thứ tư - 18/08/2021 06:10 93 0
Thực hiện Quyết định số 256-QĐ/HU ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiện toàn Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy. Ngày 18/8/2021, đồng chí Mai Xuân Tuân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác 256, chủ trì họp Tổ công tác thông qua Quy chế hoạt động của Tổ công tác (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng chí Mai Xuân Tuân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác trao đổi tại phiên họp
Trao đổi tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định vai trò, trách nhiệm của Tổ công tác 256 trong thực hiện nhiệm vụ đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy trên các lĩnh vực là rất cần thiết và quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; Mục đích và yêu cầu đặt ra trong hoạt động của Tổ công tác là giúp Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện rà soát, đôn đốc các cá nhân, tổ chức có liên quan tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời qua đó, nắm được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặc ra và tình hình thực tiễn của địa phương.


Các đồng chí thành viên Tổ công tác tham gia góp ý tại phiên họp
Tại phiên họp các đồng chí Thành viên Tổ công tác 256 đã phát huy tinh thần tập thể, trách nhiệm cao với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy giao và trực tiếp là theo phân công của đồng chí Tổ trưởng; Tổ công tác đã thông qua Quy chế hoạt động của Tổ và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên với tinh thần tập trung và thống nhất cao.
Thực hiện Quyết định số 256-QĐ/HU ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiện toàn Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy. Ngày 18/8/2021, đồng chí Mai Xuân Tuân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác 256, chủ trì họp Tổ công tác thông qua Quy chế hoạt động của Tổ công tác (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng chí Mai Xuân Tuân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác trao đổi tại phiên họp
Trao đổi tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định vai trò, trách nhiệm của Tổ công tác 256 trong thực hiện nhiệm vụ đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy trên các lĩnh vực là rất cần thiết và quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; Mục đích và yêu cầu đặt ra trong hoạt động của Tổ công tác là giúp Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện rà soát, đôn đốc các cá nhân, tổ chức có liên quan tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời qua đó, nắm được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặc ra và tình hình thực tiễn của địa phương.


Các đồng chí thành viên Tổ công tác tham gia góp ý tại phiên họp
Tại phiên họp các đồng chí Thành viên Tổ công tác 256 đã phát huy tinh thần tập thể, trách nhiệm cao với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy giao và trực tiếp là theo phân công của đồng chí Tổ trưởng; Tổ công tác đã thông qua Quy chế hoạt động của Tổ và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên với tinh thần tập trung và thống nhất cao.
Thực hiện Quyết định số 256-QĐ/HU ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiện toàn Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy. Ngày 18/8/2021, đồng chí Mai Xuân Tuân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác 256, chủ trì họp Tổ công tác thông qua Quy chế hoạt động của Tổ công tác (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng chí Mai Xuân Tuân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác trao đổi tại phiên họp
Trao đổi tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định vai trò, trách nhiệm của Tổ công tác 256 trong thực hiện nhiệm vụ đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy trên các lĩnh vực là rất cần thiết và quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; Mục đích và yêu cầu đặt ra trong hoạt động của Tổ công tác là giúp Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện rà soát, đôn đốc các cá nhân, tổ chức có liên quan tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời qua đó, nắm được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặc ra và tình hình thực tiễn của địa phương.


Các đồng chí thành viên Tổ công tác tham gia góp ý tại phiên họp
Tại phiên họp các đồng chí Thành viên Tổ công tác 256 đã phát huy tinh thần tập thể, trách nhiệm cao với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy giao và trực tiếp là theo phân công của đồng chí Tổ trưởng; Tổ công tác đã thông qua Quy chế hoạt động của Tổ và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên với tinh thần tập trung và thống nhất cao.
Thực hiện Quyết định số 256-QĐ/HU ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiện toàn Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy. Ngày 18/8/2021, đồng chí Mai Xuân Tuân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác 256, chủ trì họp Tổ công tác thông qua Quy chế hoạt động của Tổ công tác (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng chí Mai Xuân Tuân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác trao đổi tại phiên họp
Trao đổi tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định vai trò, trách nhiệm của Tổ công tác 256 trong thực hiện nhiệm vụ đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy trên các lĩnh vực là rất cần thiết và quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; Mục đích và yêu cầu đặt ra trong hoạt động của Tổ công tác là giúp Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện rà soát, đôn đốc các cá nhân, tổ chức có liên quan tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời qua đó, nắm được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặc ra và tình hình thực tiễn của địa phương.


Các đồng chí thành viên Tổ công tác tham gia góp ý tại phiên họp
Tại phiên họp các đồng chí Thành viên Tổ công tác 256 đã phát huy tinh thần tập thể, trách nhiệm cao với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy giao và trực tiếp là theo phân công của đồng chí Tổ trưởng; Tổ công tác đã thông qua Quy chế hoạt động của Tổ và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên với tinh thần tập trung và thống nhất cao.
 

Nguồn tin: Trung Hiếu - VPHU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay412
  • Tháng hiện tại23,091
  • Tổng lượt truy cập360,802
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây