Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng

Thứ bảy - 30/07/2022 06:19 209 0
92 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo

Cách đây 92 năm, Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng ta đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8” nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1-8. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền” của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Việc phát hành tài liệu này đã gây dư luận rộng lớn trong xã hội lúc bấy giờ, thức tỉnh binh lính và dân chúng, động viên hàng trăm cuộc biểu tình của các tầng lớp nhân dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Kể từ đó, Ngày 1-8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Ngành tuyên giáo của Đảng bộ huyện Bù Đốp sau 19 năm.
Sau 19 năm huyện Bù Đốp được thành lập và chính thức đi vào hoạt động, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Bù Đốp luôn luôn coi trọng công tác Tuyên giáo, công tác Tổ chức, công tác Kiểm tra, công tác Dân vận gọi chung là “công tác xây dựng Đảng” góp phần từng bước xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Sau 19 năm,  đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Bù Đốp không ngừng được cũng cố, kiện toàn, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.  Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện có 07 Ban Tuyên giáo cơ sở, do Bí thư hoặc Phó bí thư hay Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã làm Trưởng Ban Tuyên giáo của Đảng ủy (Tùy tình hình thực tế của từng địa phương). Tính đến 7/2022, toàn huyện đã có trên 53 đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo. Trong đó Ban tuyên giáo Huyện ủy: 04 đồng chí; Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn khoảng 49 đồng chí. Với chức năng là cơ quan tham mưu cho cấp ủy huyện trên mặt trận công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, khoa giáo, lịch sử Đảng.

Sau 19 năm, kể từ ngày huyện Bù Đốp được thành lập và chính thức đi vào hoạt động (01/5/2003-01/5/2022); Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đốp đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một trong những lĩnh vực được đội ngũ Ngành Tuyên giáo đặc biệt quan tâm là thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện để kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng định hướng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trên địa bàn Huyện.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tham mưu Huyện uỷ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở đảng trực thuộc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng (khi khó Nghị quyết mới). Đặc biệt là tham mưu, hướng dẫn các cơ sở Đảng thực hiện các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như Kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” và "tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...". Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực; thường xuyên định hướng tuyên truyền và định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức, tham gia các Cuộc thi do cấp trên phát động, tổ chức, triển khai; Chủ động tham mưu, xây dựng các Đề cương, Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước và của địa phương gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của huyện nhà hàng năm….

Trong công tác định hướng dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt, phản ánh kịp thời những vấn đề được dư luận quan tâm đến các cấp có thẩm quyền và Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tham mưu giúp Ban thường vụ Huyện uỷ lãnh, chỉ đạo tuyên truyền, góp phần ngăn ngừa, giải quyết các vấn đề mới phát sinh.

Hàng năm, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và đội ngũ Ban tuyên giáo cơ sở. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thông tin thời sự hàng tháng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện. Phối hợp với các cơ quan thuộc khối khoa giáo trong quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các cấp ủy Đảng về công tác giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, dân số, gia đình và trẻ em, thể dục – thể thao, bảo vệ môi trường và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện về khoa giáo. Tham mưu, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; phối hợp với UBND huyện các cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc được nhân dân, dư luận quan tâm phản ánh. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện, lịch sử Đảng bộ cơ sở, tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương trong các trường học cũng được Ban Tuyên giáo đặc biệt quan tâm tham mưu, triển khai thực hiện.

Các trang, nhóm được Ban Tuyên giáo phụ trách như Bù Đốp Ngày Mới, Trang thông tin điện tử Huyện ủy đã đăng tải kịp thời các tin bài, hình ảnh về quê hương Bù Đốp, thu hút được độc độc giả trong và ngoài huyện truy cập, số lượng truy cập tăng từng ngày và tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng độc giả…

Có thể nói, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Bù Đốp trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ tạo ra khí thế phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện, tích cực hăng hái thi đua, học tập, lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố xây dựng Đảng; nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
HV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,874
  • Tháng hiện tại77,337
  • Tổng lượt truy cập1,873,029
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây