BAN CHỈ ĐẠO QUY CHẾ DÂN CHỦ TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI HUYỆN BÙ ĐỐP

Thứ tư - 05/07/2023 22:23 190 0
Sáng ngày 04/7/2023, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Đ/c Ma Ly Phước – TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Huyện ủy Bù Đốp và Đảng ủy xã Thanh Hòa. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đ/c Cao Thị Hồng Mận – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thành viên BCĐ thực hiện QCDC huyện.

Đoàn kiểm tra đối với đơn vị Huyện ủy Bù Đốp
Năm 2023, Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ ở sở”; Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đoàn kiểm tra đối với đơn vị Đảng ủy xã Thanh Hòa
Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả lộ trình chuyển đổi số, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, nhất là giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến cho Nhân dân; xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt động độc lập và liên thông 04 cấp theo đúng quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền Thông; chỉ đạo các cơ quan nhà nước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân quy định chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và giải quyết những vấn đề doanh nghiệp và công dân bức xúc, kiến nghị theo quy định.

Đ/c Ma Ly Phước – TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra QCDC tại huyện Bù Đốp
          MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng thường xuyên tổ chức thông tin về pháp luật và các chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân dân; tổ chức cho Nhân dân lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), lấy ý kiến hài lòng của người dân về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng thị trấn Thanh Bình đạt chuẩn đô thị văn minh; phối hợp tổ chức được 03 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh và HĐND huyện, qua đó các đại biểu đã tiếp nhận 92 lượt ý kiến phát biểu của cử tri, trả lời 62 ý kiến tại hội nghị và chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, trả lời 30 ý kiến. Quan tâm thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, trong đó tập trung vào giám sát việc thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp; hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử; việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương, các công trình đầu tư tại cộng đồng; việc thu chi các loại quỹ; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư, xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế; việc sử dụng kinh phí do Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện...
          Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập duy trì và thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện dân chủ cho từng cán bộ, công chức, viên chức; công khai các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị; quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ; tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong thực hiện công tác cán bộ, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng… Qua kiểm tra cho thấy, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cải thiện và có sự chuyển biến theo hướng “gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đều nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật, không phát hiện có trường hợp vi phạm quy định kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước.
Việc thực hiện quy chế dân chủ được các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đã phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Các quy chế, quy định, quy trình công khai, dân chủ ở cơ sở được thực hiện đúng quy định. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp. Quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Ý thức chấp hành pháp luật, thực hành dân chủ được nâng cao. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực ở cơ sở. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả trên một số lĩnh vực như thanh tra, giám sát việc thực thi pháp luật, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, việc quy hoạch, giải tỏa, đền bù, việc triển khai xây dựng các dự án, các công trình phúc lợi xã hội, đường giao thông nông thôn... Các tổ hòa giải ở cơ sở đã tổ chức hòa giải được 36 vụ (04 vụ dân sự; 21 vụ đất đai, 11 vụ tranh chấp khác); đã giải quyết xong 27 vụ (hòa giải thành 14 vụ, hòa giải không thành 03 vụ, chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết 02 vụ, đã rút đơn 08 vụ); còn 05 vụ đang giải quyết. Việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được quan tâm thực hiện. Các dự án, công trình, vốn đầu tư của Nhà nước và các khoản đóng góp của Nhân dân được công khai, minh bạch, do đó không để xảy ra khiếu nại trong Nhân dân. Đến nay, xã Phước Thiện đã hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xã Thiện Hưng đạt 14/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; thị trấn Thanh Bình được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.
Phát biểu kết luận kiểm tra, Đ/c Ma Ly Phước – TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của Huyện ủy Bù Đốp, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian tới tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể của huyện sớm triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở; tiếp tục quan tâm nắm chắc tình hình Nhân dân và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; thực hiện tốt công tác dân chủ trong nội bộ của từng cấp, từng ngành; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của địa phương, đơn vị đã được chỉ ra trong báo cáo kiểm tra.
Cũng trong buổi sáng ngày 04/7/2023, Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với Đảng ủy xã Thanh Hòa. Dự tiếp đoàn có Thường trực đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xã cùng thành viên trong ban chỉ đạo xã Thanh Hòa.

 

Nguồn tin: Trịnh Mai - Ban Dân vận:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay1,701
  • Tháng hiện tại64,603
  • Tổng lượt truy cập1,860,295
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây