Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Thứ bảy - 09/07/2022 03:27 911 0
Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ huyện Bù Đốp; làm cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay.

     Ngày 08/7/2022, Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ 9 (khóa XI) nhiệm kỳ 2022-2025, đã thông qua kế hoạch thực hiện của Huyện ủy để chỉ đạo thống nhất, đồng bộ đến các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh uỷ để tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.


Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 9 (khóa XI) nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 08/7/2022, đã thông qua Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW


      Qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm để các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tập trung thực hiện cụ thể như sau:
      1. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy và cấp uỷ cùng cấp.
      2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình. Định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa đảm bảo theo yêu cầu.
      3. Thường xuyên rà soát, đánh giá, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Đa dạng hóa hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân; xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.
     4. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm những tập thể, cá nhân có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tập thể, cá nhân liên quan.
      5. Tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo quy định, nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm trong Ban chấp hành Đảng bộ đối với Uỷ viên Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp. 
      6. Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng.
      7. Kịp thời sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các nội dung của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm của người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương theo quy định.
       8. Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra nội bộ, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các kiến nghị, kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng thời hạn quy định. Phát hiện và xử lý kịp thời những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách, tài sản nhà nước, niềm tin của Nhân dân, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.
       9. Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
       10. Tập trung rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của huyện để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đề xuất kiến nghị đối với văn bản cấp trên nếu thấy có điểm chưa phù hợp thực tế. Chú trọng nâng cao chất lượng trong xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của huyện đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; không để xảy ra tình trạng lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
      11. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng trên địa bàn huyện. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
      Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 32 - KH/HU, ngày 01/12/2021 của Huyện uỷ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 77- KH/TU và Kế hoạch của Huyện ủy phải kế thừa kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đảm bảo thực chất, hiệu quả; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện; những nơi không thực hiện nghiêm hoặc không kịp thời triển khai thì cấp ủy, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên.

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - VPHU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,960
  • Tháng hiện tại64,862
  • Tổng lượt truy cập1,860,554
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây