Kết quả sau hơn 02 năm thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên của Đảng bộ huyện Bù Đốp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư - 12/07/2023 21:23 292 0
Ngay từ khi mới thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đồng thời xác định công tác Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo, là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; tổ chức Đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức Đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.


Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn giám sát của BTV Huyện ủy làm việc tại Đảng ủy xã Thanh Hòa

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; trong nửa nhiệm kỳ qua các cấp ủy trong Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; đồng thời, ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ như: Chương trình số 07-CTr/HU ngày 20/11/2020 về Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 08/6/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) quản lý; Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của BTVHU... Để cụ thể hóa Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm BTVHU đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chương trình và đảm bảo tiến độ đề ra. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung một số lĩnh vực như: Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy... Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm; đồng thời kịp thời phát hiện để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và ban hành, sửa đổi, bổ sung những quy định, quy chế của địa phương, đơn vị đảm bảo phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức được 17 Hội nghị Ban Chấp hành, tiếp nhận 01 ý kiến chất vấn bằng phiếu và 31 ý kiến phát biểu chất vấn trực tiếp tại Hội nghị; nội dung chất vấn tập trung vào các lĩnh vực như: công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển Đảng tại các khu dân cư, thôn, ấp; công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động cán bộ; các nội dung liên quan đến việc xây dựng các công trình cơ bản, tình hình thu, chi ngân sách, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện… Ngoài ra, trên cơ sở Thông báo số 12-TB/HU ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các chi bộ trực thuộc cơ sở; Thông báo số 07-TB/HU ngày 16/9/2020 và Quyết định số 461-QĐ/HU ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy theo dõi, phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở, qua đó các đồng chí UVBCH đã tham dự trên 420 kỳ sinh hoạt đảng tại các chi bộ thôn, ấp, khu phố; các đồng chí UVBTV đã tham dự trên 120 kỳ sinh hoạt chi bộ, các hội nghị định kỳ, đột suất… đối với các chi, đảng bộ được phân công phụ trách; các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã dự sinh hoạt định kỳ tại 35 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và chi bộ thôn, ấp, khu phố, trường học; dự chỉ đạo tại 24 hội nghị tại các Đảng bộ trực thuộc; tổ chức 37 đoàn công tác làm việc tại các chi, đảng bộ trực thuộc huyện. Hàng năm UBKT Huyện ủy đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm đối với một số tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy kịp thời tham mưu Huyện ủy kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ kiểm tra cơ bản về số lượng, đảm bảo chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay.

Đ/c Dương Thanh Huân - TUV, Bí thư Huyện ủy tiếp nhận và giải trình ý kiến chất vấn của đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện


Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt tại Chi bộ ấp 8, Đảng bộ xã Thanh Hòa

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, với những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị và của Đảng bộ huyện; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đặc biệt quan tâm đến công tác giám sát thường xuyên theo quy định. Thông qua việc thực hiện công tác giám sát thường xuyên đã giúp cấp ủy đánh giá đúng hơn tình hình hoạt động của cán bộ, đảng viên; phát huy ưu điểm, cách làm hay, kịp thời chấn chỉnh, những lệch lạc trong nhận thức và hành động của đảng viên; giúp đối tượng được giám sát tự đánh giá kết quả hoạt động của mình cũng như ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế, thiếu sót để kịp thời khắc phục, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
Trong thời gian tới, để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
(1) Thường xuyên triển khai, quán triệt Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác giám sát như: Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giám sát trong Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 258-QĐ/TU ngày 24/6/2021 của Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm giám sát thường xuyên của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy.
(2) Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy và các chi, Đảng bộ trực thuộc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ; phân công cấp ủy viên, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy thực hiện công tác giám sát. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát nhất là công tác giám sát thường xuyên.
(3) Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, kịp thời nắm thông tin, chủ động đề xuất thực hiện kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo
(4) Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện nghiêm các quy định phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan liên quan, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định. Các thành viên UBKT Huyện ủy thực hiện nghiêm chế độ bảo mật và kỷ luật phát ngôn theo quy định, trung thực, khách quan và thực sự gương mẫu trong cuộc sống, công tác; không được nhũng nhiễu gây phiền hà trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại đơn vị, địa bàn được phụ trách, nhằm góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay.
(5) Nghe báo cáo và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giám sát; giải quyết kiến nghị của các tổ chức đảng cấp dưới; định kỳ sơ kết, tổng kết về công tác giám sát.
(6) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến công tác giám sát.

Tác giả: Trung Hiếu - VPHU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay3,400
  • Tháng hiện tại97,420
  • Tổng lượt truy cập1,765,409
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây