Tự hào 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng Ngành kiểm tra Huyện Bù Đốp 20 năm thành lập và phát triển

Thứ hai - 02/10/2023 08:51 1.250 0
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ  tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng, muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, quyết nghị nêu rõ: “...Trung ương quyết định thành lập Ban kiểm tra đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng…”. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên do đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng ban; nơi làm việc tại đồi Pụ Miếu, xóm Phủng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Sau này, Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 16-10-1948 là Ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng.
Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII quyết định lấy ngày 16-10-1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng. Từ khi ra đời đến nay, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Điều lệ Đảng quy định tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên cho Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên; quy định cơ quan Ủy ban kiểm tra cấp trên hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra.
Đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã được bổ sung nhiệm vụ “Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống...”. Riêng thẩm quyền xem xét kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra đã được quy định từ Điều lệ Đảng khóa III, theo đó, Ủy ban Kiểm tra từ cấp huyện ủy, quận ủy, thị ủy trở lên có quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên, kể cả cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý, nhưng không phải cấp ủy viên; quyền chuẩn y hoặc thay đổi hình thức kỷ luật trong việc giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên.

Đại hội XIII đã đánh giá cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nhờ có đổi mới, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, không có“ngoại lệ”. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường không chỉ có tác dụng giáo dục những cá nhân, tổ chức có vi phạm mà còn “có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”.
Tiếp nối truyền thống của ngành kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bù Đốp từ ngày đầu thành lập huyện gồm 02 đồng chí chuyên trách, cấp cơ sở có 23 thành viên. Qua các nhiệm kỳ Đại hội, UBKT các cấp trong toàn đảng bộ huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, UBKT Huyện ủy có 07 đồng chí Ủy viên (cả 07 đồng chí trình độ chuyên môn là Đại học, trình độ lý luận chính trị là Cao cấp lý luận chính trị), trong đó: 02 ủy viên kiêm chức là Chánh Thanh tra huyện, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy và 05 Ủy viên chuyên trách. Cấp cơ sở có 52 đồng chí công tác tại 12 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ huyện. Phát huy truyền thống ngành kiểm tra Đảng, ngay từ những ngày đầu được thành lập (tháng 05/2023) Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bù Đốp đã khắc phục những khó khăn chung của huyện, 20 năm qua cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, sự cố gắng, nỗ lực không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của từng cá nhân cán bộ làm công tác kiểm tra đã tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ huyện.
tam
(Đoàn Kiểm tra 735 của Huyện ủy do đ/c Trịnh Tiến Tâm – UV.BTV, CN.UBKT – Trưởng Đoàn
kiểm tra tại Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện)
 
Trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.luôn chủ động, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn để triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ cũng như nhiệm vụ cấp ủy giao, nhất là những vấn đề nhạy cảm mà dư luận quan tâm, những vụ việc liên quan đến lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; từ đó tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, được coi là “thanh bảo kiếm” trong công tác xây dựng Đảng. Từ năm 2003 đến nay, Cấp ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra được 499 lượt tổ chức đảng và 150 đảng viên, giám sát 475 lượt tổ chức đảng và 235 đảng viên. UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 44 Đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 55 lượt tổ chức đảng và 17 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, thị trấn; giám sát chuyên đề đối với 19 lượt tổ chức đảng và 68 đảng viên; tiếp nhận và giải quyết 42 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đảng viên; UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 33 lượt tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật  155 đảng viên vi phạm.
tam 1 1
(Đoàn Kiểm tra 735 của Huyện ủy do đ/c Trịnh Tiến Tâm – UV.BTV, CN.UBKT – Trưởng Đoàn
kiểm tra tại Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự huyện)
 
Với những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong 20 năm qua đã đóng góp tích cực vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, hạn chế và ngăn ngừa được các vi phạm, khuyết điểm có thể xảy ra.
tam 2
Các thành viên UBKT Huyện ủy tập huấn công tác quản trị, bảo mật,
sử dụng phần mềm chuyên ngành của UBKT Trung ương

Để phát huy những truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra 75 năm qua, đồng thời để đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, các thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bù Đốp sẽ “tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”,  phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà./.
 

Nguồn tin: Trịnh Tiến Tâm - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bù Đốp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay8,463
  • Tháng hiện tại52,257
  • Tổng lượt truy cập1,566,458
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây