Kinh nghiệm qua chặn đường 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Bù Đốp

Thứ năm - 06/07/2023 23:34 155 0
Qua 10 năm triển khai thực hiện Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn huyện Bù Đốp, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm và sự cần thiết thực hiện công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt đến cán bộ chủ chốt của huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ban, ngành liên quan trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện; đặc biệt là Hướng dẫn số 02-HD/BDVHU ngày 20/8/2014 của Ban Dân vận Huyện ủy hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, trong đó hướng dẫn các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các ban, ngành, đoàn thể của huyện thực hiện các công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Từ đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã xác định công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các địa phương, đơn vị và những vấn đề được đông đảo Nhân dân quan tâm. Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị kết hợp trong đợt kiểm tra toàn diện các cơ sở Đảng 6 tháng, 01 năm. Ngoài ra, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cấp xã thực hiện các nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo quy định.
Qua 10 năm triển khai thực hiện Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn huyện Bù Đốp, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm và sự cần thiết thực hiện công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong giai đoạn 2014 - 2022, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã phối hợp tổ chức trên 250 hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý của Nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, và thu thập, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân; Cụ thể như: Đã tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ các cấp trong hội, đoàn viên, các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức trên địa bàn huyện, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc Hội, HĐND các cấp, hội nghị đối thoại chuyên đề của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Đoàn thể chính trị - xã hội… với hơn 1.000 lượt ý kiến của Nhân dân được tiếp thu. Các ý kiến góp ý, trao đổi thẳng thắn, khách quan, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân trong quá trình xây dựng các chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình… của địa phương đảm bảo tính khoa học, phù hợp, sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đáp ứng yêu cầu, quyền lợi chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Nhìn chung, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp ngày càng thực hiện tốt vai trò tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua tổ chức những hoạt động cụ thể, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện việc công khai về tổ chức hoạt động, quy chế làm việc tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý; thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc góp ý và giám sát và tiếp thu, trả lời, giải trình kiến nghị, góp ý; kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh như: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, di dời chợ Thanh Hòa, đối thoại giải quyết kiến nghị về xây dựng trang trại chăn nuôi heo ...
Một số hoạt động tiếp xúc, đối thoại, lấy ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trên địa bàn huyện

Lãnh đạo huyện Bù Đốp gặp gỡ, đối thoại với các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện


Lãnh đạo huyện gặp gỡ, đối thoại với Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Hội nghị Đối thoại với Thanh niên

Hội nghị đối thoại chuyên đề chính sách với hội viên phụ nữ

Hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ
Bên cạnh đó, ngoài những kết quả đạt được; có lúc, có nơi việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chủ yếu mới chỉ góp ý khi có yêu cầu từ phía Đảng, Nhà nước, việc thực hiện góp ý thường xuyên, góp ý định kỳ chưa thực hiện được nhiều trên thực tế; tính chủ động của Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn hạn chế, chưa có nhiều nội dung góp ý, đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, việc thực thi công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức mà chủ yếu tập trung phản ánh những vấn đề bức xúc của cá nhân, hộ gia đình, khu dân cư. Nguyên nhân chủ yếu do chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức góp ý, cách thức tập hợp, phản ánh ý kiến góp ý và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được góp ý, do đó trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn, lúng túng, vướng mắc nhất định; mặt khác, trình độ, năng lực cán bộ, công chức tham mưu thực hiện quy định và cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhất là ở cơ sở còn hạn chế cả về số lượng và trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, vẫn còn tư tưởng ngại va chạm trong thể hiện quan điểm chính kiến của mình đối với một số vấn đề cụ thể, còn nhầm lẫn giữa phản biện xã hội với góp ý, giữa hình thức đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để thực hiện Quy chế dân chủ và quy định tại Quyết định số 218-QĐ/TW với các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu để giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; MTTQ và các đoàn thể các cấp cũng chưa đôn đốc, theo dõi đến cùng kết quả giải quyết của các cơ quan, đơn vị đối với những ý kiến, kiến nghị đã được đề đạt.
Qua đánh giá kết quả thực tiễn chặn đường 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:
(1) Trong thực hiện Quy định 218-QĐ/TW, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; nhất là người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền các cấp phải nắm vững và quán triệt sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, nội dung, cách làm để thống nhất trong tổ chức, triển khai thực hiện; phải tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm việc thực hiển để chỉ đạo, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh.
(2) Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần nâng cao năng lực, bản lĩnh, tính chủ động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có chất lượng.
(3) Các cấp ủy, chính quyền, các ngành phải thực sự cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết kịp thời ý kiến đóng góp của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo quy định.
 

Tác giả: Trung Hiếu - VPHU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay8,463
  • Tháng hiện tại52,235
  • Tổng lượt truy cập1,566,436
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây